Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygeplejeetiske Retningslinier

Grundlaget for De Sygeplejeetiske Retningslinjer er tillid til og respekt for mennesker og bygger på, at det enkelte menneske er unikt, men lever i sammenhæng med sine omgivelser.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share

De sygeplejeetiske Retningslinjer                               

 
Vedtaget af Dansk Sygeplejeråds kongres d. 26. maj 2004
 
Grundlaget for De Sygeplejeetiske Retningslinjer
Grundlaget for De Sygeplejeetiske Retningslinjer er tillid til og respekt for mennesker og bygger på, at det enkelte menneske er unikt men lever i sammenhæng med sine omgivelser. Mennesket skal forstås både i denne sammenhæng og i den konkrete situation. De etiske værdier kommer til udtryk i relationer mellem mennesker.
Sygeplejerskens virksomhedsområde er at udføre, formidle, lede og udvikle sygepleje og er rettet mod mennesker, der har behov for sygepleje.
Sygepleje omfatter såvel sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, som behandlende, rehabiliterende og lindrende opgaver.[1] 
Sygepleje ydes uden nogen form for diskriminering.
 
I De Sygeplejeetiske Retningslinjer benævnes alle modtagere af sygepleje som patienter.
Forudsætningen for, at sygeplejersken kan tage et etisk ansvar er, at sygeplejersker er fagligt velfunderet. Sygepleje baseres på omhu og samvittighedsfuldhed. De Sygeplejeetiske Retningslinjer forudsætter, at den faglige viden er ajourført.
De Sygeplejeetiske Retningslinjer respekterer dansk lovgivning og tager udgangspunkt i De Sygeplejeetiske Retningslinjer fra 1992 [2], de grundlæggende menneskerettigheder [3] og ICN’s etiske kodeks for sygeplejersker. [4]
 
Anvendelsen af De Sygeplejeetiske Retningslinjer
De Sygeplejeetiske Retningslinjer er vejledende i forskellige sammenhænge, hvor etisk stillingtagen er nødvendig.
Det Sygeplejeetiske Råds intention er, at retningslinierne kan medvirke til at:
  • Fremme etiske diskussioner og overvejelser blandt sygeplejersker
  • Støtte sygeplejersker i situationer, hvor der skal træffes etiske valg
  • Fremme den gode dømmekraft med henblik på at udvikle den faglige kvalitet i sygeplejen
  • Sætte fokus på etiske dilemmaer, for at synliggøre etiske valg
De Sygeplejeetiske Retningslinjer er ikke prioriteret men af praktiske grunde nummereret.
 

1.    Sygeplejersken og professionen

1.1   Sygeplejersken skal tage ansvar for, at De Sygeplejeetiske Retningslinjer inddrages i sygeplejen.
 
1.2  Sygeplejersken skal i sit arbejde erkende og vedkende sig det etiske, faglige og personlige ansvar for egne vurderinger og handlinger.
 
1.3  Sygeplejersken skal i sit arbejde anvende fagligt skøn, kritisk stillingtagen, mod og omtanke.
 
1.4  Sygeplejersken skal bidrage til et godt arbejdsmiljø og støtte kolleger i vanskelige situationer.
 
1.5  Sygeplejersken skal i sit samarbejde med alle faggrupper udvise respekt. I tilfælde af interessekonflikt, skal hensynet til patientens tarv varetages.
 
1.6  Sygeplejersken skal medvirke til at udvikle faget og værne om dets troværdighed.
 

2.    Sygeplejersken og patienten

2.1  Sygeplejersken skal udøve omsorg og medvirke til at beskytte og bevare liv.
Sygeplejersken skal medvirke til, at udsigtsløs behandling[5] afsluttes eller ikke påbegyndes.
Sygeplejersken skal medvirke til at lindre lidelse og bistå til en værdig død.
Sygeplejersken må ikke medvirke til behandling, der alene har til hensigt at fremskynde en patients død.
 
2.2  Sygeplejersken skal medvirke til, at patienten modtager og forstår den information, der er nødvendig for at træffe valg. Information, der gives, skal være tilpasset den enkelte patients ønsker og behov samt patientens livssituation.
 
2.3  Sygeplejersken skal respektere patientens valg, herunder patientens ret til at fravælge selvbestemmelsesretten.
 
2.4  Sygeplejersken skal arbejde for, at patienten bevarer sin værdighed og integritet.
 
2.5  Sygeplejersken skal beskytte patienten mod krænkende handlinger, også i situationer, som indebærer brug af tvang, tilbageholdelse eller anden rettighedsbegrænsning.
 
2.6  Sygeplejersken skal, ved loyalitetskonflikter mellem ansættelsesstedets forhold og muligheden for at udføre forsvarlig sygepleje, arbejde for at varetage patientens tarv.
 
2.7  Sygeplejersken skal værne om fortrolige oplysninger om patienten.
 
2.8  Sygeplejersken skal vise respekt og omsorg for pårørende. Hvis der opstår interesse-konflikt mellem patient og pårørende, skal patientens tarv varetages.
 

3.   Sygeplejersken og samfundet

3.1     Sygeplejersken skal holde sig orienteret om den sociale- og sundhedspolitiske udvikling og deltage i debatten herom.
 
3.2     Sygeplejersken skal arbejde for prioriteringer, der sikrer en retfærdig og hensigtsmæssig ressourcefordeling, og som tilgodeser de grupper af patienter, der har størst behov for sygepleje.
 
3.3     Sygeplejersken skal medvirke til at synliggøre de konsekvenser, de politiske prioriteringer får for sygeplejen.
 
3.4     Sygeplejersken skal forholde sig kritisk til udviklingen inden for den bioteknologi og sundhedsteknologi, som har konsekvenser for sygeplejen.
 
3.5     Sygeplejersken skal i sit arbejde tage et ansvar for at beskytte miljøet mod forurening og undgå unødvendigt ressourceforbrug.
 
3.6     Sygeplejersken skal ved offentlig fremtræden være bevidst om, hvorvidt dette sker som ansat, som fagperson eller som privatperson.
 
3.7     Sygeplejersken skal værne om fagets omdømme.  
 

Publiceringsdato:
25. august 2012
Ændringsdato:
25. august 2012