Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

Opvågning syd - referater

Nyeste referat øverst
 • print
 • download
 • kontakt
 • Bookmark and Share

fsaio syd.png


Positiv psykologi i praksis og teori.

Referat fra Temaaften 3. 3. 15.docxReferat fra Temaaften 3. 3. 15.docx


10. møde d. 5. september i Sønderborg kl. 8.30-14.00.

 

Tilstede: Susanne Olsen, Ingrid Jacobsen, Lisbeth Juul Christensen,

Helle Eskesen Andersen, Inge Holst Lauridsen, Lise Grubbe Lund.

Afbud: Pia Dybdal, Yth Andersen, Dorthe Bank Madsen

 

Referent: Lise

 

Dagsorden:

 

1.    Rundvisning på opvågningsafdeling v/ Ingrid.

Kaffe/the og rundstykker

 

2.    Godkendelse af dagsorden med tilføjelse af pkt.: Planlægning af årsmøde 2014.

Referat godkendt med enkelte mundtlige kommentarer samt opfølgning:

Ang. Adresseliste: Navne, tlf., mail rettes og sendes til alle.

                         Inge Lauridsen udgår af gruppen efter d.d.

Ang. Bre

v-papir og pjece: Web-master Preben Lisby retter.

Ang. Inge, som udgår af gruppen: Stor tak for super samarbejde J

 

3.    Kort referat fra årsmødet i Kbh. – Emner, der kunne være interessante for os?

Pårørende i opvågning – opgave vedr. behovet for pårørende i opvågningen:

        Anvendt til undervisning i Middelfart.

”Sig frem” postkort/mail patientinddragelse under trygfonden – indlæg om etablering i en opvågning i hovedstadsområdet:

Anvendes i opvågningen i Middelfart, etablering i gang i opvågningen Kolding, anvendes på intensiv i Esbjerg og Kolding.

Forslag om afvikling af årsmøde med overnatning og ankomst dagen før

        Det forsøger vi at planlægge til 2014, hvor vi afholder årsmødet.

 

4.    Hvad rør sig i de forskellige opvågningsafsnit? Er der noget, vi kan trække frem i forhold til et temaarrangement?

Kolding:               Nyt: personalemøde/undervisning 1 time første onsdag hver måned.

DAD i gang med forslag til ændring af udskrivningskriterier i forhold til dagkirurgiske patienter. Udfordring med byggelarm.

Sønderborg:         Lille undersøgelse af dokumentation af medicin på anæstesiskema samt i Cosmic, som dobbeltdokumenteres på nuværende tidspunkt. En del mangler fundet. Ingrid gennemgående person, ellers opvågning bemandet med intensivt personale.

Esbjerg:              Beskrivelse af arbejdsopgaver/kompetencer for at synliggøre, hvad opvågningen er god til samt efterfølgende har behov for, for at kunne varetage opgaver. I forhold til samarbejdsparter samt eget arbejdsområde.

                         Arbejdsplan med mange særaftaler – for mange! Der anvendes ikke ønskeplan. I Odense anvendes ”min tid”, som anbefales.

Åbenrå:               Udfordring med byggelarm og lysforhold. Pladser udvides fra 8 til 10.

                         Udfordring med manglende ordination af postoperativ smertebehandling – Anbefales at udføre audit for at tydeliggøre problemet.

Middelfart:           Opvågning og anæstesi er organisatorisk lagt sammen til én afd., og tilknyttet anæstesi afd. på Vejle sygehus. Udfordring at få samarbejdet til at fungere og opbygge team ånd.

OUH:                  Forts ansættelse af nyt personale, da thorax- og neurokirurgiske speciale er overgået til opvågningen (fra intensiv) – i alt  50 personaler.

                         Udfordringer m udfærdigelse af instrukser for de nye specialer, delvis på bekostning af andre specialer, som allerede er etableret i opvågningsregi.

                         Udfordring at koordinere it-systemer – anæstesiskema, CIS, Cosmic.

                         Velfungerende introduktion til nyansatte og kursister.

 1. Planlægning af temadag eller -aften:

 

Temaaften forår 2014 (helst marts måned):

Perifer blok:         Fysiologiske fakta

                         Sygepleje/behandling i opv

                         Information om efterforløb efter opv i sengeafd./hjemmet

 

Susanne kontakter OUH, Overlæge Peter Lindholm, evt. Lise kontakter Kolding læge Rasmus, evt. Helle kontakter læge Esbjerg.

Alle overvejer sygepleje-indlæg (Susanne evt. kontakt til smertesygeplejerske)

Alle overvejer sponsor.

Sted: Kolding eller Middelfart.

Susanne udarbejder forslagsliste til temaaften – alle byder ind med afvikling.

 

Temadag efterår 2014, med mindre betaling (ex. kr. 1-200):

Idéer:                 ”Mød dine opvågningskolleger i regionen”

Workshops med tovholdere (tovholdere f.eks. os fra arbejdsgruppen.)

Fælles oplæg:                 Etik v/ Jacob Birkler

Etniske minoriteter v/ Mutu

        Workshops:                   Demente, herunder smertebehandling i opvågningen

                                                    Etniske minoriteter i opv – Birgitte Jensen, Anne Marie ?

                                           Pårørende i opvågningen, fokus på mobil/pc: foto/film

Helle kontakter Jacob Birkler, ang. dato (helst okt.), samt Mutu. Evt. Anne Marie ?

Lise kontakter Birgitte Jensen.

Susanne kontakt ang. Demente.

Dorthe ang. Pårørende, kommunikation (mobil/pc).

Sponsorer – alle afdækker muligheder.

 

 

Frokost under mødet.

 1. Økonomi v/ Dorthe CL: Gennemgang ved Dorthe, som mailer bilag til alle.

Beslutning om, at kørselsgodtgørelse sænkes til lav takst (kr. 2,13 i stedet for kr. 3,82). Kørselsgodtgørelse bibeholdes til både møder og arrangementer.

 

 1. Hjemmeside v/ Dorthe: Meget lavt besøgstal. Anvendes af enkelte, for at bruge slides fra temaarrangementer til undervisning, ellers ikke. Pris små kr. 300 årligt.

Forslag om at anvende ”Yammer”, som er en gratis elektronisk platform til professionel videndeling. Beslutning om, at gøre forsøget. Alle skal logge sig på og etablere sig som brugere, hvor vi bliver en ”gruppe”. Dorthe er superbruger og behjælpelig.

 

 1. Kompetenceprogram fra Esbjerg v/ oplæg fra Inge:

Udviklet ud fra kompetenceprogram fra OUH: 3 niveau, 5 områder.

Inge sender til alle.

OUH har udviklet nyt introduktionsprogram som kan anvendes som kompetencekort, Susanne sender introduktionsprogrammet til alle.

 

 1. Årsmøde 2014:

Beslutning:           Afholdes i Odense med rundvisning på opvågningsafsnittet COPA.

Overnatning med ankomst aften, og næste dag afvikling af årsmøde.

Emne forslag:      DAD, dataregistrering, kvalitetskontrol af registrering.

                                   Dokumentation udfordring med papir/it

 

 1. :

Kompetence – se punkt 8.

Center Opdatering ved ”Clearing House”: Ikke særlig anvendeligt, retningslinjerne spredte og meget langsomt i forhold til nyt. Center for kliniske retningslinjer under ”Dasys” Dansk Sygepleje Selskab tilsvarende.

Tilføjelse til referatet: Måske er Clearing House nedlagt/ændret til Center for kliniske retningslinjer?

 

Landsdækkende netværksgruppe v/ Lise: Netværksgruppe for intensive afd (i alt 42) i DK – i alt ca. 35 afdelinger deltager med hver 1 spl (speciale ansvarlige, kliniske specialister, souschefer). Netværksgruppen er dannet på initiativ af firma Meda, som har valgt afholdelse af dette årlige netværksmøde i stedet for deltagelse på kurser/kongresser og årsmøder. Mødet afholdes i Odense på hotel med overnatning kl.12 til kl.12. Meda har ca. 20 min. Indlæg ellers tema med oplægsholder og emner, som planlægges af lille planlægningsgruppe med 3 intensive spl og Meda´s repræsentant. Afvikling af mødet med overnatning og kørsel for deltagerne, afholdes af Meda.

 

 1. Mødedatoer 2014:

Ændring af mødedato i januar til: 21. januar 2014

Samt 4. september.

Skal der være møde i juni? Ikke taget stilling til.

 

Temaarrangementer 2014:

Helst marts – Susanne har bolden

Helst oktober – Helle har bolden (ud fra Jacob Birkler)

 

Årsmøde 2014: 23. april i Odense

 

            

Næste møde: d. 21.januar 2014 – skal vi til Esbjerg?                 

9. møde d. 24. januar 2013 kl. 8.30-14.00, i Opvågning Syd interessegruppen for opvågningssygeplejersker i region Syddanmark.
 
S
ted: Åbenrå sgh. Egelund 10, 6200 Aabenraa.
 
Tilstede: Lisbeth – Åbenrå sgh. Pia, Susanne – OUH. Helle – Sydvestjysk sgh. Yth – Vj. sgh. Dorthe C.L. – Middelfart. Dorthe B.M., Lise – Kolding sgh.
Af
bud: Jane – Esbj., Ingrid - Sønderborg
 
 
Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden og referat: Dagsorden tilføjes pkt ”bordet rundt” samt præsentationsrunde, da Helle er nyt medlem.
 
 
1. Præsentationsrunde og ”bordet-rundt”
 
:
Helle – afd.spl. ca. 1 år.
Ændring af vagt-struktur i weekender.
.
Man-torsdag overnatn pt.: Struma og store kæbeopr., struma på vej til ikke at overnatte.
Ny stilling: serviceass., som varetager rengøring formiddag/portør-opgaver eftermiddag.
 
Vejle Sygehus – opvågning/intermediær/d
agk
linik
:
Yth – souschef, skal på Afsluttende lederdiplom foråret 2013.
Hører sammen m intensiv. Der arbejdes på at adskille opv/intm/dagklinik fra intensiv. Personale skal kunne arb i alle 3 afsnit, 1 dgl. Ansvarshavende spl i hvert afsnit. Samt personale afses til Middelfart opv. Kompetence-udvikling for at alt personale kan varetage alle funktioner.
Normering 26 pladser i alt: Intm - 1, opv – 14, dagklinik - 10. Døgnåben hverdag, afgivet normering, så intensiv dækker opv nat i weekend
.
Tr
CIS velfungerende i opv., tidsbesparende. Dog ved udskrivelse mere tidskrævende – print til sengeafd. Plan om koordinering med Cosmic et
c.
 
K
olding sgh - opvågning:
Lise – spec.ansv.spl. 5-6 år, hvor opv-personalegruppe er blevet opbygget med i alt 9 personaler. 12 sengepladser. Hører sammen m intensiv; opv fungerer med en normering dag/aften, som ”tages af” intensivs normering, nat dækkes af intensiv. Weekend: 1 opv.spl. kl. 10-22. I vinter intermediær skilt fra opv., grundet manglende kompetencer for opvågningspersonalet, f.eks. med indførelse af CIS på intensiv/intermediær.
Dorthe B.M. – afd.spl. intensiv/opv. I alt 2 afd.spl. for intensiv/opv – ca. 90 ansatte.
Lægelig opbakning mangler, trods opv indsatsområde 2012. Arbejdet m prioritering af team-ånd. Lys-projekt intensiv afd.: Måling af om personale har gavnligt udbytte af intelligent lys, påbegyndes 2013.
Portør købt til intensiv/opv dagvagt.
 
:
D
3
.
Opv 7 pladser – 3 dagkirurgiske pladser (fra Kolding sgh). 5 personaler. Elektronisk bookingsystem Cetrea indført.
Omstrukturering grundet ændret pt-grundlag med omplacering af personale (”fyring”), opv sammenlagt med anæstesien samt Middelfart sgh blevet del af Vj.sgh. Anæstesi-/opv –spl/læger supplerer fra Vj. Sgh. Fungerer godt
.
A
rbejdet med: Som ansat selv ansvarlig for at komme på dagsorden og synliggøre kompetencer. Anerkendende tilgang, med til at ”holde til” omstrukturering, store krav om fleksibilitet og tilpasning. Åbenhed for at tage de opgaver, der gives/kan tilbydes, for at  bevare funktioner/arbejdspladser på Middelfart sgh. Synliggørelse af administrative opgaver.
 
Åbenrå sgh. - opvågning:
Lisbeth – spl.
Hører sammen med intensiv. Intensiv varetager opvågning nat. Weekend?
Udbygning af hele sgh., herunder også opv. Fordobling af pladser, fra 8 til 10 og senere 16 opv-pladser. I byggeperiode, som er påbegyndt, skal intermediære pt i sommerperioden placeres i opv.
Pilotprojekt ”holding bay” afsluttet/nedlagt: Præoperative pladser i opv til 4-5 pt., som blev klargjort af anæstesi spl/-læge – beregning viste at det ikke blev en optimering/effektivering. Nyt pilotprojekt: Sms-funktion mellem OP og opv. Opmærksomhed på at fremme overgang mellem opv og afd. Dokumentation af præ-medicin mangler.
 
OUH
opvågning:
Pia – afd.spl.
Susanne – klinisk specialist spl
.
Opv udbygget til 43 pladser (tidl. 26), fordelt på 5 matrikler. Personalegruppe udvidet fra 30 til 50, desuden ansat stedfortræder for afd.spl. Opvågningsspecialet udvidet til at opfatte alle OUH’s specialer, undtagen hoved- og hjerteopr. Hidtil 6 pladser åbne om natten, behovet mindre, derfor afprøves projekt 4 pladser nat, med 3 personaler frem til kl. 01, 2 personaler fra kl. 01. Overnatn. Pt.: Større opr., ved inotropi, antal 1-flere. Patientflow op til ca. 100 pt/dgl. Samarbejde m anæstesi, ved spidsb
elastning.
Udvikling/samarbejde, kvalitetsudvikling: Optimering af kontaktperson-funktion til samarbejdende afd. Onsdagsmøder, med undervisning.
Omstrukturering personalemæssigt lykkes rimeligt, med de flestes tilfredshed. Italesættelse af den enkeltes ansvar for at tage fat i muligheder i stedet for begrænsninger. Kompetence-uddannelsesprogram til f.eks. at varetage sygepleje/behandling til børn.
Byggeri af nyt OUH.
 
 
2. Opvågningsuddannelse ved Pia
 
Diplom-uddann
else indenfor patientiologi i samarbejde med kirurgiske specialer, været for lidt søgt, oprettes ikke nuv.
Pia og oversygeplejerske i gang m oplæg til national opvågningsuddannelse, mhp ansøgning ved sundhedsstyrelsen. Overvejelser ift diplom/internat. Eksempler på opvågningsemner: smertebehandling, væsketerapi. Gerne input til oplægget til Pia.
RIH og Midtjylland – ingen konkrete tilbud, uddannelsesagtige tiltag mere som efteruddannelse/delvis ECTS-point, ikke egtl diplom.
 
 
3. Kompetenceudvikling/-beskrivelse
 
Em
net flyttes til næste møde, bortset fra kort breafing
.
Esbj: Nuv system skal revideres mht point/score
Åben
rå: Kompetencekor
t
Kolding: Kompetencekort som del af intensiv.
OUH: Kompetencekort meget omfattende og nærmest ”forældet”.
Erfaringer mailes til hinanden.
4. Planlægning af temaaften den 21. marts 2013
 
Arbejdsfordeling:
Sponsor Forsøgt som sponsor Firma Grünenthal (Smertebehandling: Palexia – ”depotpræparat à la Garbapentin”) Dorthe CL forsøger kon
takt
.
Yth og D
orthe C.L.
Sted Kolding auditorium forsøges booket, både 21.marts samt 3.okt.
Lise/Dorthe B.M.
Tidspunkt Kl. 18-21
Foredrag Yth/Dorthe C.L.
Anæstesilæge Tommy Grøndahl Vj.sgh og/eller Anne Mette B. Sørensen Middelfart sgh eller spl. Inger Skaarup, OUH. Evt. Finn Moltke
Opslag
/invitation Yth. Udsendes senest 14.febr
Tilmeldingssvar senest d. 14.marts
Sandwich/lettere forplejning 17.45-18. Kaffe/forfriskningspause
Forplejning Dorthe B.M./Lise.
 
 
5. Liste over kontakt til andre sgh./klinikker mm:
 
Opdatering/revidering – alle melder tilbage til Susanne.
 
 
6. Opdatering af pjece:
 
Lise gennemser eksisterende pjece samt ”brevpapir”, og kommer m forslag til evt. revidering/opdatering.
 
 
7. Planlægning af temaaften den 3. oktober 2013
 
Forslag til emner:
Min
d
ful
?
Dorthe B.M./Pia
 
Læring/feedback – roller ifm oplæring/uddannelse og kollegial sparring Pia/Susanne
 
Sponsor: Convatec? – Pia
 
Sted: Dorthe B.M/Lise booker auditorium Kolding sg
h.
 
Andre emner:
Pårørende i opvågning
Etniske minoriteters takling af sygdom/operation/opvågning
Psykisk pleje af patienter som oplever akut kritiske situationer
Perifer nerveblok - udvikling og anvendelse
Børn i opvågning – udskrivningsscore
Kvalitetssikring i dokumentation/CIS - erfaringsworkshops fra forskellige sgh.
Kvalitetssikring/DDKM - fastholdelse af kvalitetssikring - workshops m dokumentation, medicinhåndtering, patientoverlevering/-overgange
 
8. Økonomi ved Dorthe CL
 
Indestående på konto: Kr. 14.500
Dertil snart årligt tilskud fra FSAIO kr. 15.000
 
 
9. Mødedatoer 2013
 
Opvågning Syd møder: 13. juni kl. 8.30 – Esbjerg sgh
  5. september kl. 8.30 – Sønderborg sgh
 
Temaarrangementer 2013: 21. marts
   3. oktober
 
Årsmøde: Kbh.
Indkaldelse/dato foreligger ikke endnu
Deltagelse fra alle i gruppen, som er interesserede
 
 
10. dagsordenspunkter næste møde d. 13.juni kl. 8.30 på Esbjerg sgh
Kompetence
H
jemmeside
Hvem overtager næstformandspos
t
 
k
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Årsberetning 2011.

 

Gruppen blev dannet den 4. juni 2009 og består stadig af 11 medlemmer repræsenterende alle dele af regionen, Odense Universitetshospital, Sygehus Lillebælt (repræsenteret ved Middelfart, Vejle, Kolding), Sygehus Sønderjylland (repræsenteret ved Åbenrå) og Sydvestjysk sygehus (repræsenteret ved Esbjerg).

Vi har i år afholdt 2 ordinære møder i arbejdsgruppen. Derudover har der været afholdt et tema-arrangementer.

Vi har valgt at fastholde vores rundvisning på den arrangerende opvågningsafdeling idet det giver rigtig mange indtryk til brug i egen afdeling og med den omstrukturering/omorganisering er der til stadighed nye indtryk.

Vores hjemmeside fungerer nu med løbende information om vores arbejde, årets kommende arrangementer og input fra foredragsholdere på vores temaaftener. Vores vision om på sigt at skabe et forum til meningsudveksling i relation til opvågningsspecifikke emner er sat lidt på stand by, da vores arbejdsindsats primært i hele regionen har drejet sig om akkreditering.

Vi taler stadig meget opvågningssygepleje på møderne og har i år fastholdt at have den nære sygepleje i fokus også på temaaftenerne. Vi har i år udarbejdet evalueringsskemaer i forhold til temaarrangementerne, dels i forhold til det aktuelle arrangement, dels i forhold til "hvad er der behov for blandt regionens sygeplejersker".

Generelt bliver temaaftenerne modtaget godt, både i forhold til emner, tidspunkt på året og sted for afholdelse. Opgørelsen af evalueringsskemaerne bliver lagt på vores hjemmeside.

Forslag til nye emner er alt fra smertebehandling til kroniske smertepatienter, visualisering af smerter og smertebehandling for børn. Naturmedicin og udlændinge i opvågningen.

 

Vi har i år haft fornøjelsen af "net-working" med Region Midt/Nord i forhold til et temaarrangement om børn i opvågningen, hvor oplægsholderne skal til Århus i 2012 og gentage deres oplæg.

 

Arrangementer:

·         Forårets temaaften omkring pårørende i opvågningen blev vi desværre nødt til at aflyse pga. for få tilmeldte. Det var til stor ærgrelse for mange og vi håber på et senere tidspunkt at kunne genopslå dette arrangement.

·        Efterårets temaaften i Kolding var sponsoreret af Convatec

o   Anæstesi til teenagere –Teenageres forudsætninger for mestring af anæstesi og operation ved anæstesisygeplejerske Rikke Hedegaard, OUH.

o   Refleksioner over unges overvejelser før og efter narkose – operation og opvågning ved hospitalspædagog Mette Sorang Kjær OUH.

Et spændende oplæg med barnet/den unge i fokus om hvad vi som sygeplejersker kan gøre for at støtte barnets/den unges mestring af det perioperative forløb. Oplæggene affødte tanker om hvad vi kan tilbyde i opvågningen, således at de unge ikke bliver "små voksne".

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremtidige planer i år 2012, visualiseret ved dette årshjul med forbehold for ændringer.

 

Susanne Winther Olsen

 
Opvågning Syd - 6. møde i arbejdsgruppe for opvågningssygeplejersker i Region Syddanmark  
 
 
 
1/9  2011

, konstitueret afdelingssygeplejerske for opvågningen Esbjerg sgh. Medlemsantal fra Esbjerg overvejes og tages op i på næste møde.

2.       Regnskab. Dorthe har anmodet FSAIO’s bestyrelse ang. at regnskabet skal følge kalenderåret, i stedet for som nu fra maj-maj. Bestyrelsen ønsker ikke at følge kalenderåret og vil komme med udmelding herom i "Dråben". Dorthe CL foreslår at tage punktet op til FSAIO’s generalforsamling, da det er mest logisk, at regnskabet følger kalenderåret, som andre regnskaber samt tilsvarende årsberetningen. Forslaget besluttet, Dorthe står for at få forslaget på dagsorden.

3.       Nyt fra opvågningsregi.

OUH: Pr. marts 2012 udvidelse med etablering af 18 nye opvågningspladser, ved ombygning af en afdeling, så COPA kommer til at bestå af i alt 44 pladser. Fordeling på flere satellitter bibeholdes. Nye patientkategorier. Organisering ikke afklaret.

Vejle: Opvågningen skal overtage dagkirurgisk, og skal til at ansætte opvågningspersonale, idet personalet fra dagkirurgisk ikke ønsker at flytte med gr. weekendvagter. Opvågningen skal være forsøgsafdeling for afprøvning af CIS i1. sept. 2011 i Odense kl. 8.30-14.00

1. Kort præsentationsrunde, da vi har fået 2 nye medlemmer: Henriette Kazmarek, afdelingssygeplejerske for intensiv/opvågning Åbenrå sgh. Trine Jacobi opvågning, hvor skabelon skal udfærdiges i samarbejde med anæstesien, idet CIS skal indføres sammen mellem anæstesi-opvågning. Det aftales at koordinere udvikling af CIS-skabelon, da alle opvågninger forventes at skulle indføre CIS – møde med få personer. Tema-aften med stress-coach taget op, da 2 opvågningssygeplejersker er blevet sygemeldt med stress. Stress-håndterings eksempler nævnes: Triage-model/rød-gul-grøn/dr2-program (måske ledelses-akademi) nævnes. Forslag om stress på temaaften i Opvågning Syd. Stress afhængig af kommunikation.

Kolding: Udfordring med planlægning af nybyggeri, med etablering af ny opvågning til 25-26 sengepladser, herunder præoperativ enhed med 4-5 pladser. Udfordring med uddannelse/oplæring af personale i travl arbejdsdag med sygemeldinger/ferie etc.

Esbjerg: Udfordring med indførelse af Cosmic udsat (grundet akkreditering) herunder behov for etablering af pc ved hver sengeplads, studiebesøg på OUH vedr. Cosmic. Godt på vej mht. akkreditering. Børnegruppe nedsat, inspireret af børneemne på årsmøde. Nyt patient-forløb med gastric-bypass, smerteproblematik hvor akupunktur (kvalmepunkter) overvejes anvendt. CIS skal ikke indføres i opvågningen, men indføres på intensiv. Opvågningen er buffer for intensiv. Personalemæssigt: Trivsel det sidste års tid, temadag med Stina Venge. Erfaringsudveksling ang. skanning af anæstesiskema/observatio

nss

kema.

Midde

lfart: Godt med mht. instrukser, mini-survey og akkreditering i okt. Indførelse af ny patientkirurgi cervical-rygkirurgi og halebenskirurgi. Flere dagkirurgiske patienter fra Kolding.

Åbenrå: DAD-registrering implementeret, men besværligt. Akkreditering i nov. 2010 med 22 bemærkninger, i år akkreditering uden bemærkninger – FLOT! Vant til arbejdet med løbende audit, vanskeligt for nyansatte især ledere at få implementeret arbejdsmæssigt. Årsplan for audit-afvikling, alle medarbejdere inddrages i indsamling af data med tilsvarende (mulighed for!!) erkendelse af fejl, udviklingssygeplejersker i de enkelte afsnit har det overordnede ansvar. Etablering af nye monitorerer i opvågningen. Personalemæssigt: Arbejdsmiljø og trivsel, social kapital (tillid, retfærdighed og samarbejde). Arbejdsredskaber udfærdiget af arbejdstilsynet. Ledelsesmæssigt: Søren Kirkegård!

4.       Udkast til nyt kommissorium, udfærdiget af Susanne, gennemgået, diskuteret og vedtaget/godkendt med ændringsforslag. Kommissorium med ændringer, færdiggøres af Dorthe (input fra Susanne og Lise mht. deres funktioner), godkendes pr mail.

5.       Temaaftner:

13. okt. 2011: Dagsorden er udsendt – husk opslag alle steder J

                             Convatec sponsorer kr. 3000 for sta

nd

  

                           Dorthe og Lise sørger for forplejning/opsætning af vejvisning på aftenen

17. apr. 2012: 1. prioritet Stine Venge – varetages af Trine og Inge

.

                             2.prioritet Pårørende i opv (forårsarrangement fra 2011) – varetages af Pia og                              Sus

anne

.

Sep

t-okt 2012: Sygeplejemuseum Kolding – varetages af Inge, Dorthe CL er medarrangør

Emner, forslag:                          

·         Pårørende i opvågningen

·         Besøg på sygeplejemuseum

·         Hvordan rummer man en arbejdsdag fra gear 1 til 7 til 1, måske proces-orienteret, måske Stine Venge?

·         Diskussionsaften/forum for erfaringsudveksling med et flere/emner – "studiegruppe-møde"

6.       Tidsforbrug:

Periodevis en del ift. planlægning/afvikling af arrangementer. Andre opgaver funktionsbestemt som årsberetning (formand), regnskab (kasserer), referat (sekretær). Mere ligelig fordeling af arbejdsopgaver, effektueret ved uddelegering/aftale til møderne eller pr mail.

7.       Vores hjemmeside:

Forslag til funktionsbeskrivelse, udfærdiget af Dorthe CL, indeholdende løbende opdatering i form af information, såsom referat fra vores møder, arrangementer som temaaftener, relevante dokumenter/links. Det besluttes, at der ikke skal være et diskussionsforum. Funktionsbeskrivelsen godkendes, Dorthe CL vil gerne varetage funktionen.

Hjemmesiden kan indeholde optælling af besøgende – det besluttes.

Hjemmesiden kan indeholde kalender – det besluttes at have kalender, som indeholder vores arrangementer samt evt. andre opvågningsrelaterede arrangementer som f.eks. landskursus. Vi er alle medansvarlige til at give Dorthe CL input hertil.

Hjemmesiden kan indeholde mulighed for input fra andre opvågnings-interessegrupper - det besluttes, at invitere de andre interessegrupper til evt. at maile input (sørger Dorthe CL for), hvis de er interesserede heri, hvorefter Dorthe opretter "fane" hertil.

Hjemmesiden har links til FSAIO’s hjemmeside – det besluttes at supplere med link til UCL, evt. direkte til det kirurgiske modul (som erstatter opvågningsmodulet).

Ambitionsniveau holdes lavt, for ikke at blive en "tidsrøver".

Dækning af hjemmeside-udgifter: Yth og Susanne foreslår årligt kr. 1000 til Preben – det besluttes.

R

eklame for opvågningsinteresse-gruppen fabrikeres igen til temaaften og landskursus - Dorthe BM og Lise sørger for print, og mailer pjecen rundt til alle.

8.       DDKM: Godt at høre fra Åbenrå sgh at audit og akkreditering kan blive rutine. Udfordringen er udarbejdelse af instrukser og i særdeleshed implementering. Erfaringsveksling med overholdelse af kriterier som uniformsetikette, f.eks. smykker, fodtøj.

9.       Dagsorden-punkter næste møde, forslag:               

Arbejdsopgaver ifm afvikling af temaaftener

 

----------------------------------------------------------------------------------------
 

Opvågning Syd, interessegruppemøde d. 24.1.2011, kl. 8.30-14.

Deltagere: Inge Holst Lauridsen, Dorthe Bank Madsen, Lise Grubbe Lund, Dorthe Choi Lisby, Pia Dybdal, Susanne Winther Olsen, Yth Inga Jakobsen, Lisbeth Juul.Fraværende: Jane Hansen.

Fremvisning af ombygget intensiv og demonstration af belysning "lys som terapi", ved Dorthe BM.

Rundvisning i opvågning og demonstration af C3a, elektronisk bookingsystem, ved Lise.

Kaffe og rundstykker, samt mødeafholdelse i anæstesi konference.

1. Dagsorden godkendt

 

2. Kommentar til sidste ref:

Tilføjelse til pkt. 3 nederst: Kørselsgodtgørelse beregnes efter statens takster.

3. Årsregnskab ved Dorthe CL:

Årsregnskab godkendt.

Forslag fra Dorthe CL, om at årsregnskab skal følge året, i stedet for fra april. Enighed om, at forslaget videresendes til FSAIO’s bestyrelse. Opvågningsgruppen hører under FSAIO og skal derfor ikke selvstændigt have regnskab godkendt af revisor. Forslag fra Dorthe CL, om at udbetalinger til kørsel samles til sidst på året - besluttet.

4. Evaluering af temaaften d. 4.11.2010:

Rigtig god aften, relevante emner, fint fremmøde, god buffet; kaffe/the og vand for lidt – køkkenet beklager og sendte ikke regning. Hypothermo – inspirerende og tankevækkende, mange opvågninger måler ikke temperatur. Akupunktur med Inge – inspirerende, og god afveksling med afprøvning, som også virkede grænseoverskridende/afdramatiserende for nogle deltagere.

5. Kortfattet resumé fra opvågnings-temadag d. 9.9.10 i Slagelse:

Lisbeth og Lise deltog. Relevante/inspirerende emner. Diskussion/meningsudveksling afledt heraf.

6. Nyt opvågningsregi:

DDKM: Diskussion om instrukser/standarder, sundhedsstyrelsens cirkulærer/vejledninger, plan for behandling/patientforløb, medicin/hygiejne. Forstyrrelser i plejen har afgørende betydning for patientsikkerhed. Inge viser eksempler fra SVS og områder, som har betydning ift survey; eksempelvis instruks/vejledning for kvalitets- og risikostyring, spørgsmål ved survey som at finde/kende/anvende instruks/vejledning.

7. Hjemmes

iden:

Enighed om at hjemmesiden er et ambitiøst projekt. Vi ønsker ikke, at niveauet overstiger vores mulighed for tid/ressourcer. Dorthe CL forslår niveau med opdatering med arrangementer med annoncering samt resuméer, desuden referater fra opvågningsgruppemøder. Enighed om, at der ikke skal være et forum på hjemmesiden foreløbig. Ud fra det niveau vil Dorthe CL være ansvarlig for hjemmesiden, samt beskrive hvilke konkrete opgaver, der ligger heri. Susanne er blevet kontaktet af interessegruppe øst angående at blive hægtet på vores hjemmeside. Enighed om at det må vente til, vi selv er blevet klar over, hvilke arbejdsopgaver, hjemmesiden fordrer.

8. Planlægning af temaaften d. 12.4.2011:

Rummelighed og tavshedspligt for patienterne, pårørendes behov, arbejdsmiljø for personale, DDKM, patientforening. Oplæg/foredrag. Debat/dilemmaer, Mads & monopolet. Cases.

Pia undersøger oplæg fra udviklingssygeplejerske og patientforening. Susanne sender opgave om pårørende i opvågning, gruppen vurderer om relevans. Susanne – oplæg til invitation.

Pia styrer debat/"monopol".

Sted: Auditoriet Kolding Sygehus – Lise reserverer.

Tidspunkt: Kl. 18.00-21.00

Spisning ved ankomst kl. 17.45-18.15 – Dorthe CL undersøger sandwich-pris.

Sponsorer undersøges, ellers betales arrangementet fra vores kasse. Betaling fra ikke-medlemmer i FSAIO kr. 30.

9. Planlægning af årsmøde for interessegrupper 17.5.2011 på OUH:

Kr. 5000 fra FSAIO til arrangementet. Susanne har udarbejdet dagsorden og fundet oplægsholdere. Tidspunkt: OUH, kl. 9.30-15. Forplejning: Pia og Susanne.

Alle medlemmer i interessegrupperne inviteret. Forventes max. 30 deltagere.

Emner: Børn i opvågningen – anæstesi, udskrivningskriterier, POUR, dokumentation af opvågningssygeplejen, evt. samarbejde m stamafd.

Forslag til meningsudveksling: DDKM - udvalgte retningslinier, opvågningssygeplejerskens funktionsområde, opvågningsuddannelse – hvor langt?, patientklassifikation ved Bente Buch.

Mest interessant: DDKM, hvordan arbejdes der med den, hvor langt er man, implementeringsfasen, idé-udveksling fra alle deltagende institutioner. Opvågningsuddannelse.

Ordstyrer: Inge. Referent: Lise.

Inge og Susanne afklarer emner for eftermiddagens program. Enighed om, at DDKM og implementeringsfasen tages med.

1

0. Evt:

Ændring af Lisbeths tlf.nr. til 88 83 47 00.

Rettelse af næste møde d. 1. sept. 2011 – det er en torsdag. Datoen fastholdes.

Yth pointerer, at det er vanskeligt at deltage i mails-udveksling, flere andre har det på samme måde. Flere medlemmer i gruppen bruger kun fritid, andre også arbejdstid. Enighed om, at det ikke er meningen, at Susanne ikke skal sørge for, at alting sker. Susanne efterlyser, at vi byder ind på opgaver og at det kan være alt for sent, hvis det kun er på møderne vi afklarer/påtager os div. Opgaver. Yth forslår, at vi kontaktes direkte mhp konkrete arbejdsopgaver. Ingen direkte afklaring af fordeling af arbejdsopgaver. Der er valg til efteråret til interessegruppen.

Kommende mødedatoer:

Temaaften d. 12.april 2011 kl. Pårørende i opvågningen

Årsmøde i Odense: 17.maj 2011 – vi møder ½ time tidligere i "Nielsine Nielsen lokalet"

Interessegruppemøde torsdag d. 1.sept. 2011 på OUH

Temaaften torsdag d. 13.okt. 2011. Børn i opvågningen – erfaring/oplæg fra årsmødet anvendesReferat fraTemaaften April 2010.

Mødet blev afholdt på Folkehjem i Aabenraa onsdag den 14. April 2010 kl 16.30 – 21.00.

Bestyrelsen orienterede om:

·        Anæstesigruppen

·        Bestyrelsen

·        Arbejdsgruppers ny struktur, kommisorium og hjemmesidenwww.dsr

.dk/fsaio

·        Årsmøder, medlemmernes ønsker til dagsordenpunkter til næste møde den 27. Maj.

·        Ideer og ønsker til temaaftener.

·       

 Kommende arrangementer

Her

efter fortalte Anæstesisygeplejerske Jette Ring om livet som anæstesisygeplejerske i Camp Bastian. Et meget spændende foredrag der gav et nyanceret billede på godt og ondt om livet som anæstesisygeplejerske i Camp Bastian. Jette fortalte levende og viste udpluk af billeder fra lejren.

Vi sluttede af med lidt mad hvor diskussion og spørgsmål til Jette forsatte under måltidet.

Alt i alt en en spændende aften med veloplagte deltagere, der havde gode forslag til dagsordenpunkter, gode ideer til kommende arrangementer og mange sprørgsmål til Jette.

Egenbetaling på 50,- kr.

Desværre var der kun 11 deltagereL. Årsagen hertil: arrangementet faldt sammen med årskursus, ferie og andet. Ifm Næste arrangement skal der markedsføres tidligere og mereJ.

 
 

Temaaften for opvågningssygeplejersker i region Syddanmark

 

Arrangører: Opvågningsgruppen i region Syddanmark

 

 

Dato: Mandag d. 23.11.2009, kl

. 18-21

Sted: Auditoriet, Kolding Sygehus.

 

 

Program:

 

 1. Patientens møde med opvågningssygeplejersken – de mellemmenneskelige relationer. Ved Mette Maarup Sudergaard, udviklingssygeplejerske. Afgangsprojekt diplom.

 

 1. Pause ca. 45 min: Udstilling og demonstration/afprøvning af Tempur produkter inkl. musikpude med musik fra Musicure. Ved repræsentant fra Tem
 1. pur.

 

 1. Inspiration og foredrag om musikmiljø på opvågningsstuen. Ved Ann Sollok Doraw, smertesygeplejerske.

 

 

Deltagerantal: Ca. 65 sundhedspersonale.

 

I

nvitationen med tilmeldingsfrist, udsendt til opvågningsafsnit og dagklinikker (offentlige og private) i region Syddanmark.

Fri entré for medlemmer af FSAIO, entré kr. 20 for ikke medlemmer.

I pausen sandwich og sodavand/vand sponsoreret af Tempur repræsentant, samt kaffe/

te.

 

 

Ad 1.

Udviklingssygeplejerske Mette Maarup Sudergaard holdt et inspirerende foredrag med power points om sit afgangsprojekt i diplom omhandlende, hvordan de mellemmenneskelige relationer har stor betydning for opvågningspatienter. De mellemmenneskelige relationer defineres som de bløde værdier, bl.a. kommunikation, medinddragelse, respekt og omsorg.

Med udgangspunkt i voksne ortopædkirurgiske opvågningspatienter med opvågningstid minimum 2 timer, beskrev Mette patientperspektivet ud fra 5 temaer – at opleve ro, føle sig tryg, vide besked, mærke omsorg og føle personalets nærvær. Mette redegjorde for, hvordan hun med fænomenologisk videnskabsteoretisk tilgang anvendte kvalitativ undersøgelse og dialogforum med 4 patienter, 9 sygeplejersker og en facilitator. Mette underbyggede teoretisk med Dagfinn Nåden og Joyce Travelbee, og konkludere at dialogforum er en anvendelig metode i forhold til opvågningspatienter.

Foredraget var meget lærerigt med fokus på opvågningspatienternes oplevelse af opvågningsforløbet og opvågningspersonalet, og samtidig indsigtsgivende med hensyn til udarbejdelse af et projekt.

Ad 2.

Velassorteret udstilling med udstyr og produkter fra Tempur og Musicure. Senge opstillet til demonstration og afprøvning udstyret.

Ad 3.

Smertesygeplejerske Ann Sollok Doraw inspirerede via flere sanser i sit foredrag om musikmiljø på opvågningsstuer, med illustrative power points og musikalsk underbygning med eksempler på opvågningsmusik. Afslutningsvis demonstrerede Ann, hvordan vand kan "springe" ved hjælp af lyd.

Ann tog udgangspunkt helt tilbage i urtiden og menneskets tidlige musiske instinkter, og redegjorde via citater og videnskabelige data for musikkens forunderlige indflydelse på vores hjerne, og dermed på såvel det fysiske som det psykiske plan.

Undersøgelser tyder på, at musik kan forbedre evnen til indlæring og koordinering; samspil mellem musik og hjerne – den musiske hjerne.

Det kan påvises, at musik på hospitaler påvirker patienter, således at stressende lyde som alarmer og støj, virker mindre angstfremkaldende. Patienter, som hører musik føler, at de har det bedre, er mere afslappede samt oplever mindre angst og stress. Nogle patienter kan helt undvære beroligende medicin, når de får musik i stedet. Imidlertid oplever enkelte patienter samt personale næsten den modsat virkning af musik.

Ann gennemgik fordele og ulemper ved musik på opvågningsstuer, herunder også hvordan musik påvirker personalet.

 

FSAIO’s opvågningsinteressegruppe i region Syddanmark

2. møde d. 10.sept. 2009 i Middelfart.

 

Tilstede:        Dorthe – Middelfart. Pia, Susanne – OUH. Lisbeth – Åbenrå. Inge, Jane – Esbjerg.

                      Dorthe, Lise – Kolding.

Fraværende: Yth – Vejle.

Kort præsentation af alle, da der er 2 nye deltagere. Velkommen til Lisbeth og Jane.

1.                                      Rundvisning v. Dorthe.

2.                                      Godkendelse af dagsorden.

3.                                      Godkendelse af sidste referat.

4.                                      Kommissorium/forretningsorden: Forslag m forskellige rettelser, bl.a. interessegruppe (ikke forening eller bestyrelse). At der kan vælges at forskellig entre v. arrangementer for medlemmer/ikke-medlemmer af FSAIO. Nyt forslag m rettelser mailes rundt af Lise, til kommentarer fra gruppen, mhp endelige godkendelse v næste møde.

5.                                      Forslag til logo: Inge vil forestå nogle "streger". Det foreslås, at region Syddanmarks logo indgår i en eller anden grad.

Forslag til navn: Opvågningssygeplejersker i region syd.

Der funderes over forslaget, kommentarer mailes til Inge, som udarbejder endeligt forslag, til godkendelse v næste møde.

6.                                      Nyt bordet rundt (nyt i opvågningsregi lokalt/generelt, initiativer, kompetencer):

Esbjerg:   TAP-blok og blok-anlæggelse generelt under udvikl

ing.

Int

ermediær oprettes, for kirurgiske patienter, ansættelse af spl til intermediær under opvågning.

                Blæretømning før, under og efter operation – projekt for alle

afd.

Kolding: Oplæring af spl til opvågning/intermediær

.

                Implementering af elektronisk booking af operationspatienter Cetrea.

                Indførelse af TAP-blok for hernie- og hysterektomi-ptt.

         

       Intermediær, meget buffer fo

r in

tensiv.

                Tiltagende antal akutte ptt.

e

.

M

iddelfart: Pr. 1. sept. startet m ryg-ptt

.

Proble

matik omkring ptt fra mange forskellige sgh, mht læger, behandling, instrukser og dokumentation.

  

              Fokus m arbejdsmiljø, den anerkendende tilgang ift sine kolleger.

    

            Fokus på mellemmenneskelige relationer, i mødet m pt.

Odense:   Opvågningens største satellit m 12 pladser nedlagt og fordelt på 2 satellitter, i alt nu 5 satellitter. Medført bl.a. mindre fleksibilitet for personale.

                Strukturændringer mht intermediær afdeling, opvågning medinddrages.

                Timecare arbejdsplanlægning 1-årigt projekt, hvor personale selv lægger arbejdsplan elektronisk, afsluttende tilrettelse af planlægger og af

d.spl.

 

               Le

an-pro

jekt.

                Akupunktur/elektrostimulation forestående.

Åbenrå:   Arbejdsplan indføres som 12-ugers plan.

Elektronisk registrering og dokumentation indført uden tilstrækkelig implementering, derfor været problematisk.

Skal til at arbejde m standarder for smertebehandling, mangel på lægelig opbakning.

7.                                      Temaaften d. 26.11. 2009 kl. 18-21:

Enighed for åbenhed for sponsor-tilbud.

Indhold: Musik i opvågning v spl Ann Sollok                        

     

                                            Patientens møde med opvågningssygeplejersken Mette M Sudergaard

                                            Evt indslag fra sponsor Tempur/musicure

Arbejdsdeling               Pia er tovholder og udsender invitationer pr mail, vi andre i gruppen sørger for opslag i div afdelinge

r.

                                      Dorthe har aftalt m foredragsholderne og sørger for takkegave til dem.

Dorthe kontakter Tempur for sponsorat til traktement, evt konferencested til afholdelse. Evt. har Dorthe skaffet leveringssted for sandwich.

Lise har booket auditorium i Kolding, hvis behov herfor.

                                           

Opdatering af liste over afdelinger/sygehuse/kliniker i Region Syddanmark m

opvågning, redigeres færdig pr mail. Til brug ved indkaldelse til temaarrangementer.

8.                                      Forslag om års-hjul: Opbakning til anvendelse af Susannes års-hjul. Susanne udarbejder års-hjul for 2010, som mailes.

Næste temaaften:         Tirsdag d. 18. maj 2010

                                      November 2010

Næste møde                 4. marts 2010, kl. 8.30 i Esbjerg.

16. sept. 2010, kl. 8.00, sted aftales v marts-møde.

9.                                      Evt.

Tlf og mail liste opdateres.

S

usanne opfordrer til større aktivitet m mail mellem os i gruppen.

Års

møde for opvågningsinteressegrupper under FSAIO i jan. Der kan deltage 2 personer fra hver gruppe. Susanne kontakter FSAIO kontaktperson Lotte Reiter m forespørgsel om deltagelse af flere personer, da det jo er en stor region.

Dorthe forbereder og udarbejder ansøgning om økonomisk tilskud fra FSAIO for 2009.

10.                                  Punkter til næste dagsorden, d. 4.marts 2010:        - evaluering af 1.arrangement                                                                              - godkendelse af regnskab


Publiceringsdato:
07. marts 2012
Ændringsdato:
07. marts 2012