Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

ITA, referater fra årsmøder

Nyeste først
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share


Referat fra årsmøde for de Intensive arbejdsgrupper - afholdt d. 06. juni 2012 af Trekantens interessegruppe for intensiv sygepleje.

• Alle bydes velkommen, herefter var der en præsentationsrunde. Der er på nuværende tidspunkt 3 intensive arbejdsgrupper, heraf var de 2grupper repræsenteret på årsmødet, dette var region Syddanmark og region Sjælland, region Midt Jylland var fraværende.
• Afslutning af behandling på intensivt afsnit – faglige, etiske og samarbejdsmæssige udfordringer:
Hanne Jensen holdt et fagligt indlæg om sit Phd. Projekt ”Afslutning af behandling på intensivt afsnit – faglige, etiske og samarbejdsmæssige udfordringer”. Det er et projekt, som skal afdække forholdende i Danmark, omkring de faglige og etiske vanskeligheder der er, i forbindelse med begrænsning eller ophør af behandlingen af intensive patienter. Hun har i sit projekt fået en stor viden på området gennem, litteratur studie, journal gennemgang på et stort antal intensive patienter, monofaglige fokusgruppe interviews, spørgeskemaer til personalet samt tværfaglige journal audit. Dette har ført til en retningslinje om, hvordan beslutningen om begrænsning i eller ophør af behandling på intensivt afsnit tages. Dette har haft betydning for det tværfaglige samarbejde i disse situationer, og har medvirket til en bedre forståelse for personalets forskellige holdninger. Retningslinjen findes på region syd Danmarks infonet. Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning på området, så det er lovpligtigt, at der forefindes skriftlige retningslinjer på området.
• Bestyrelsen har ordet:
Lone Juhl og Bente Buch orienterede om, at man i FASIO er ved at udarbejde en funktionsbeskrivelse for specialuddannede intensive sygeplejersker. Desuden fortalte de, om FASIOs hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig nyhedsbreve og søge gamle artikler fra Dråben. Lone Juul oplyste, at ansøgning om studiestøtte skal være elektronisk og at der kun kan søges til udenlandske kongresser. Der afholdes en fagdag d. 5. oktober 2012 i København i stedet for efterårslandskursus, forårslandskursus 2013 er d. 5 – 6 marts.  Til sidst reklamerede de for NOKIAS 13. kongres, den foregår i København d. 19. – 21. september 2013.
• Indlæg fra grupperne.
 Region Sjælland forsøger at afholde et stort arrangement hver 2. år. Desuden arrangeres der en temaaften forår og efterår. Har haft Anders Lund Madsen på en temadag. Overvejer nu en dag evt. med formand for etisk råd Jacob Birkler eller Ulrik Vilbæk. Efter at gruppen nu dækker hele region Sjælland, har det været svært, at få bredt ud til alle intensive sygeplejersker, hvad interessegruppen står for. Har nu fået et punkt på personalemøde, hvor der orienteres om FSAIO. Vil undersøge hvor mange der er medlem af FSAIO. Gruppen afholder 2 hele dagsmøder om året, hvor de kommende aktiviteter planlægges. Deltagerne på disse møder får time for timebetaling.
På de intensive afsnit i region Sjælland er der forskellige udviklingsprojekter i gang.
Blandt andet arbejdes der med et tværfagligt projekt om tidlig mobilisering af de intensive patienter. At hele regionens intensive afsnit har den samme respirator. NAVA til udtrapning af respirator patienter. CAM-ICU. Begynder at anvende citrat til dialyse. Forsøger med et nyt middel til respirator patienter, Dexdor et præparat der erstatter Propofol, præparatet skulle medvirke til en mere naturlig søvn end Propofol.
Region Syddanmark har delt sig i 2 grupper, idet vi mener, at afstandene til arrangementerne ellers bliver for store. I den ene gruppe, er de intensive afsnit fra Sønderborg, Åbenrå og Esbjerg. I den anden gruppe er det afsnittene fra Kolding, Vejle, Fredericia og Horsens.
Sønderborg/Åbenrå og Esbjerg gruppen har afholdt et fyraftensmøder om bariatri – foredragsholder var Nis Kaasby, et arrangement med Anne Sophie Ågård om patienter og pårørendes oplevelser om indlæggelse på intensiv afd. Først i dec. planlægges en bustur til Dræger i Lübeck inkl. Juleshopping.
Der har i området været organisatoriske ændringer, så det nu er Åbenrå sygehus der er akut hospital, dialysen er flyttet til Åbenrå. Disse omstruktureringer har fyldt meget. Der er indført CIS.
Trekantens interessegruppe har afholdt 5 møder. Arrangeret en temadag med titlen ” Etik og kommunikation”. Foredragsholderne var: Formand for etisk råd Jacob Birkler, Dagbogsgruppen fra Intensiv afsnit i Vejle og kommunikationstræner Vibeke Arensbak. Der deltog 65 intensive sygeplejersker. I 2012 er der planlagt en temadag den 24. oktober. Temaet på dagen er fremtidens sygepleje.
I Kolding arbejdes der blandt andet med: MAT – funktionen, alle speciale uddannede intensive sygeplejersker deltager i funktionen. CIS. Patientsikkert sygehus. Rød, gul, grøn prioriteringstrappe
I Vejle er der fokus på: CIS, nyt laboratoriesystem, team funktionen, bariatri projekt.
I Horsens er der blandt andet fokus på: Indførelse af ny Midt EPJ, CIS, projekt fra patient til borger, overflytning af intensive patienter, rapportgivning.

På mødet blev der desuden informeret om et system fra Utrecht i Holland, hvor alle alarmer fra en patient går til den sygeplejerske, der har ansvaret for patienten. Det være sig alarmer fra overvågningsudstyr, infusions – og sprøjtepumper, dialyse apparat o.s.v. Dette for at minimere støjen fra overvågningsudstyr i de intensive afsnit.
Flere af de deltagende intensive afdelinger på mødet, fortalte om, at der var fokus på lyset i afsnittene. I Kolding er en ændret lyssætning, tænkt ind i hele afdelingen.

• Næste årsmøde: Næste års møde for arbejdsgrupperne bliver tirsdag d. 4. juni 2013, det er region Sjælland der står for arrangementet. 
Referenter: Mariann Nikolajsen & Lis Hedegaard.

  

 

Referat FSAIO årsmøde 2011

 

Aarhus Universitetshospital

 

Tilstede: Lone Kjær, Rikke ?, Marianne, Rita, Tine Larsen-Ledet, Lasse, Bente Buch (FSAIO), Nina (FSAIO), Inger (Vejle), Marianne (Horsens), Lone (Aabenraa).

 

1) Præsentationsrunde

 

2) Organdonation – udrykningsteam.

 

                 Dorthe Jensen holder et oplæg

 

·         Startede som et projekt for at have fokus på området

 

·         78 transplantationer om året i DK

 

·         Mål er at maks 30% af potentielle organdonere siger nej tak

 

·         Udrykning mhp. at afdelinger uden for de neurointensive afsnit ikke kan opretholde ekspertise og skal have støtte.

 

·         Finder organdonationsinteresserede intensivsygeplejersker. Kommer så på kursus. www.organdonation.dk - klik på EDHEP

 

·         Udrykningsteamet skal betragtes som en ressource til sparring og rådgivning. Det er gratis. Der kan komme både læger og sygeplejersker.

 

·         Vi kan som afdeling aldrig vurdere om organerne kan anvendes. Kontakt altid transplantationskoordinatoren, som har overblik over behovet.

 

·         Særligt for Aarhus Universitetshospital er at de spørger om knogle og sene donation fra underekstremiteterne. Det har fungeret 1 år og indtil nu har der været 3 donerer.

 

3) Bestyrelsen har ordet

 

·         Ny bestyrelse fra 2010.

 

·         Ved at opdatere hjemmeside, kontaktpersoner for arbejdsgrupper.

 

·         Diskutere om landskursernes koncept skal laves om.. Er det for dyrt?

 

·         Arbejder for tiden med efterårslandskurset. FSAIO vil evaluere efterårslandskurset ift. strukturen med parallelsessioner og muligheden for at tilmelde sig til én dag.

 

·         FSAIO er blevet momsregistreret, men arbejdsgrupperne vil ikke kunne blive det, da det stiller større krav til budgetførelse.

 

·         Vil tage tilbage med problemet vedrørende betaling via EANnummer og se om de kan løse det.

 

·         Efterspørger artikler/indslag til dråben, hvis man kender nogen der kender nogen, så giv melding. Der er ikke nogle specielle krav og er et fantastisk sted at starte med sin første artikel.

 

·         Diskussion om hvordan vi kan få aktiveret flere arbejdsgrupper, bl.a. mangler der i Region Nord og Hovedstaden.

 

·         FSAIO overvejer en temadag for ledere for at gøre opmærksom på FSAIO.

 

·         Næste årsmøde holdes af Trekantsområdets interessegruppe for intensiv sygepleje. Onsdag den 6. Juni. Annonceres i dråben inden 15. januar.

 

·         Der er foreløbig ikke nogen arbejdsgrupper som er begejstret for at skulle arrangere et landskursus.

 

4)

 

·         Trekantsområdet interessegruppe for intensiv sygepleje

 

o    Kongres på færøerne (NOKIAS)

 

o    Temaaften om kommunikation til tubede patienter (aflyst)

 

o    Oplevelser fra et kriseramt område (læge og spl) (aflyst)

 

o    Arrangerer nu en temadag til efteråret omkring kommunikation

 

·         Region Sydjylland

 

o    Vil gerne arrangere en temadag om bariatri

 

o    Vil også gerne arrangere en temaaften med Anne Sophie Ågård om pårørende.

 

·         Region Midtjylland

 

o    Efterårsarrangement "Er der noget at grine af her" en temaaften uden fagligt indhold.

 

o    Inspirationstur til London med besøg på to hospitaler. Et meget inspirerende ophold på "The Royal Marsden", en ny intensivafdeling, hvor der er tænkt godt over tingene og et godt fagligt udviklingsmiljø

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Referat af årsmøde i FSAIO d. 16. juni 2010.

Mødet blev afholdt i DSR's lokaler i Fredericia.

 

Referent: Susanne Andresen (Sønderborg Sygehus)

 

Deltagere: Jette West Larsen og Karin Christensen (Trekantens Interessegruppe), Tine Larsen-Ledet og Niels Erik Pedersen (Region Midt Arbejdsgruppe), Heidi Møller, Karen Henriksen og Lene Fischer (Region Sjællands Arbejdsgruppe), Majken Frederiksen og Kirsten Høgh (FSAIO's bestyrelse), Nina Lennert (kandidat til bestyrelsen), Lone Dandanell, Elisabeth Wiborg, Ingrid Bonde og Susanne Andresen (Sydjyllands Arbejdsgruppe).

 

09.45: Velkomst og præsentation af deltagerne

 

10.00: Fagligt indlæg v/ Helle Lykke Olsen (udviklingssygeplejerske på Åbenrå Sygehus) om Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) på baggrund af at Sygehus Sønderjylland blev akkrediteret i uge 21.

 

10.45: Pause

 

11.00: Bestyrelsen har ordet: Vi er i alt ca. 2600 medlemmer i FSAIO, fordelt på 1196 anæstesisygeplejersker, 1182 intensivsygeplejersker og 226 opvågningssygeplejersker og 4 "andre" (f.eks. undervisningssygeplejersker). Der har været en medlemsnedgang på ca. 400 siden strejken.

 

Trekantens arbejdsgruppe havde arrangeret sidste efterårs-landskursus (2 dage). Det var et godt kursus. Bestyrelsen opfordrer arbejdsgrupperne til at arrangere landskursus x 1 årligt om efteråret. Dette efterår arrangeres der en temadag for opvågningssygeplejersker i stedet for et landskursus, der vil være emner for alle tre specialer og alle er velkomne. FSAIO er med på sidelinjen når en arbejdsgruppe arrangerer et landskursus og dækker et evt. underskud, men et overskud deles fifty-fifty. Der var 70 deltagere og 32 udstillere på kursuset i april. Dette ses som et udtryk for at afdelingerne mangler penge.

 

EFFNA – den europæiske sammenslutning for intensive sygeplejersker afholder kongres i København d. 24-26/3 2011. Se www.efccna2011.dk . P.g.a. FSAIO's værtsskab og afholdelse af kongressen bliver der ikke afholdt landskursus i foråret. FSAIO håber på 600-800 deltagere. Deltagerne kan tilmelde sig hele kongressen og der er også enkelt dages tilmeldinger.

 

Kronprinsesse Mary er protektor for kongressen, FSAIO håber på at hun også kan komme og åbne kongressen.

 

Tove Pelle er stoppet i bestyrelsen og Kirsten er for resten af valgperioden alene om opgaven. Birte Baktoft vil være intensiv deltager fra FSAIO på NOKIAS. Først i maj var der møde i NOSAM gruppen og Lotte Reiter deltog som referent. På mødet blev NOKIAS  finpudset, på daværende tidspunkt var der 296 tilmeldte. I skrivende stund er der over 350 tilmeldte. Se også www.greengate.fo./nokias .

 

Der er valg til bestyrelsen i år, der er opstillet 9 kandidater og der skal vælges 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Afstemning foregår fra d. 1/7 – 29/8 elektronisk, se hjemmesiden. Birte stopper (efter 13 år), men arbejder stadig med EfCNNa kongressen. Næste valgperiode er 3 år. Bestyrelsen sender brev til alle afdelinger om valget.

 

Fra 1/5 er der ny struktur for arbejds/interessegrupperne, således at de nu følger de nuværende regioner og kredse. Alle intensive grupper har fået udbetalt deres tilskud. Der skal foreligge et budget (i ca. tal) og et regnskab, når tallene foreligger. Overskud overføres til efterfølgende år. Tilskuddet udbetales til een konto, hvis 2 grupper i samme kreds arbejder hver for sig deles pengene. Hver kreds får 15000,- kr. årligt.

 

Der har været mange henvendelser fra DSR til de faglige selskaber. DSR havde overtaget medlemsregistreringen og regnskabet for ca. 3 år siden. Vanskelig start. Indkøringsproblemer i 1 år, kørte herefter i 2 år. Sansynligvis et større arbejde end DSR havde regnet med. Ifølge Told og Skat skal de faglige selskaber betale moms. De små selskaber har ikke råd til det. DSR vil gerne lægge de faglige selskaber ind under sig (så de faglige selskaber ikke skal betale moms). FSAIO har sammen med 5 andre "store" faglige selskaber sagt nej til dette tættere samarbejde. Sidste efterår blev samarbejdet med DSR opsagt. Majken har fundet nye samarbejdspartnere m.h.p. opkrævninger osv. DSR's samarbejde med de faglige selskaber var et punkt på kongressen og DSR vil fortsat arbejde på forsalg til generalforsamlingen 2011 m.h.p. kongressen 2012. Akutsygeplejerskerne har lavet et fagligt selskab. Der blev spurgt om arbejdsgrupperne kan fritages for moms og svaret var at det sandsynligvis ikke var muligt, men at man kan henvende sig til Karin Fietje for yderligere information.

 

12.15: Frokost

 

13.00: Indlæg fra grupperne.

 

Sydjyllands Arbejdsgruppe: Har afholdt et arrangement på Sygeplejemuseet i Kolding, hvor Helle Svenningsen fortalte om CAM-ICU og intensivt delir. Der var ca. 25 deltagere fra Esbjerg, Åbenrå og Sønderborg. Har ikke endnu planlagt et arrangement i efteråret. Arbejdet med DDKM har fyldt meget på afdelingerne. I Åbenrå er der også problemer med arbejdsmiljøet. Sønderborg oplever strukturændringer som følge af at de fleste kirurgiske patienter er flyttet til Åbenrå, men har rigtig mange neurologiske patienter. Med tiden vil vi "miste" mange patienter og funktioner til Åbenrå, men foreløbig er der ingen reduktioner i sengepladser. Kølemaskine (til hjertestoppatienter), Vigeleo (på prøve), deltager i et klinisk forsøg angående væske-behandling af sepsis-patienter. Overvejelser omkring kørselspenge ved afstande over 50 km.

 

Trekantens Interessegruppe: Arrangerede efterårs-landskursus (se artikel i Dråben). God, lærerig og håndterbar proces. Tjek-lister anbefales. Arbejdskrævende. Foredrag om S/B og BIPAP med ca. 60 deltagere. Planlægger "et-eller-andet" til efteråret. Der er typisk ca. 60 deltagere til arrangementerne. Gruppen skal med til NOKIAS, "belønning" for deres arrangering af landskursus. Fredericia har 4 intermediære senge. Kolding udvider fra 9 til 11 intensive sengepladser. Gruppen er gået i samarbejde med gruppen i Sønderjylland og de vil gerne arbejde hver for sig i 2 grupper: Trekantens og Region Sydjylland.

 

Region Sjælland: Har slået sig sammen til en gruppe (10 medlemmer). 2 nye afdelinger er kommet med. Har holdt 2 møder, diskuterer hvad der skal laves af arrangementer efter at have måttet aflyse et arrangement. Foredrag med Peter Lund Madsen i efteråret, primært for de intensive sygeplejersker. P. Skaaning (giftcentralen Bispebjerg). Der er udarbejdet et skema til sengeafdelingerne (basisobservationsskema) og der har været undervisning på alle sengeafdelinger. Måske PDM til efteråret. Se desuden vedlagte beretning fra Region Sjælland, beretningen lægges på hjemmesiden: www.dsr.dk/fsaio

 

Region Midt Arbejdsgruppe: Har afholdt et arrangement om udsigtsløs behandling (god diskussion), med deltagelse af hospitalspræst, embedslæge, overlæge ITA, overlæge NIA og 1 repræsentant fra Respirationscenter Vest. Mangler tilbagemelding fra Herning, Holstebro og Viborg. Holstebro afholder Symposium 1 gang årligt. Omstrukturering i arbejdsgrupperne. Arbejder med tidlig opsporing af kritisk sygdom i sengeafsnittene. Intensiv afdeling arbejder med CAM-ICU, basal stimulation, mini-rekruttering, patientforløb (smertedækning, sedering, analgo-sedation), oplæringsprogrammer, test, mentor og konsulent for nyansatte. Lasse har været i London på follow-up klinikken, hvor tidligere traume og intensive patienter bliver fulgt i efterforløbet. Samtale i efterforløbet for respiratorpatienter og for efterladte (til ITA-pt.). Der er også follow-up på Sjælland. NIA har haft besøg af en antropolog (kommunikation med pårørende til donorpatienter). ITA – udrykningsteam til organdonation på andre sygehuse i regionen. Tur til London for gruppen? Randers har implementeret elektronisk patientjournal og er med i et forskningsprojekt om prioriteret arbejdstid (store fordele som medarbejder, lidt sværere som planlægger, men alligevel store fordele). Nyt system fra Radiometer, hvor a-punktur svar kan ses direkte på stuen og på EPJ. Skal spare 5-8 mill.kr. på akutområdet og skal være akutsygehus. NESA-pladser i Silkeborg (respiratoraftrapning) sammen med Hammel.

 

14.45: Diskussion. Randers har indført "vagt-sms" (fordel i forhold til at pålægge vagter)

 

15.00: Afslutning. Ros til Helle Lykke Olsen for det faglige indlæg. Evt. mødes kl. 9 - 15.30.

 

Næste årsmøde d. 8/6. Vært er kreds Midtjylland.

 

 

Referat fra 8. årsmøde for intensiv- arbejdsgrupperne under FSAIO.

 

i Ringsted d. 11. juni 2009.

 

Referent: Susanne Due Andersen.

 

Deltagere: Repræsentanter fra FSAIO’s bestyrelse: Birte Baktoft og Kirsten Høgh.

 

                                            fra Roskilde – Køge: Irene Graff Danielsen.

 

                                            fra Sønder Jylland og Esbjerg: Ingrid Bonde.

 

                                            fra Trekantsområdet: Fra Horsens Lis Hedegård og fra Vejle Lotte            

 

                                                                              Marker Christensen.                                                                               

 

                                            fra Storstrømmen: Fra Næstved Marianne Hansen og Vibeke Frets

 

                                                                          Nykøbing F. Karen Henriksen og Susanne Andersen.     

 

 

Vibeke Frets fra arbejdsgruppen Storstrømmen bød velkommen og mødet indledes af en kort præsentationsrunde, hvorefter Kirsten og Birte fra bestyrelsen havde ordet.

 

Kirsten fortæller at 2009 jo er et jubilæumsår, som blev fejret på Landskurset i april på Comwell i Kolding. Det blev festligt markeret med Big Band musik, en fin gave fra "Dråben Danmark", og en drink til alle deltagere, som gave fra Hotel Comwell.

 

Det var et godt Landskursus, der var kun tilmeldt 7 opvågningssygeplejersker, så bestyrelsen havde valgt aflyse opvågningssessionerne. Dette blev desværre besluttet sent, så de 7 deltagende sygeplejersker, som intet vidste om aflysningen, blev meget skuffede og bestyrelsen har lært af dette.

 

Efterårs landskurset er planlagt til d. 10. og 11. Nov. og tilrettelægges af " Trekantsinteressegruppen for intensiv sygepleje". Repræsentanterne herfra fortæller om deres oplevelser i processen og fremviser et fint udkast til programmet, som snart offentliggøres. Det overordnede tema bliver "Dagligdagens dilemmaer".

 

Forårslandskurset 2010 er planlagt til d. 13. – 15. april også på Comwell i Kolding og p.g.a NOKIAS i september er efterårslandskurset aflyst.

 

Medlemstallet er desværre faldet til 2600, det skyldes nok en generel udmeldelse af DSR efter strejken. DSR har mistet omkring 2000 medlemmer. Der ses en tendens til stigning i medlemstallet op til landskurserne, men vi opfordres til at "skaffe" så mange nye medlemmer vi kan.

 

Tove Pelle og Kirsten er fortsat repræsentanter i NOSAM. I marts var de til møde på Færøerne, hvor program til NOKIAS og praktiske ting blev planlagt. NOKIAS afholdes i Thorshavn d. 3.-5. September 2010. Programmet er næsten færdigt og offentliggøres med tilmelding først i det nye år på kongressens hjemmeside: www.greengate.fo/NOKIAS

 

 Danmark skal være vært ved EFCCNA’s kongres i marts 2011 i København. Kongressen erstatter forårs landskurset og her er programmet ved at være klart. Birte oplyser at der kan indsendes abstracs og posters og man vil få et indlæg på 15 min.

 

WFCCN holder i august 2009 verdenskongres i Firenze med et spændende program. Der er tilmeldt flere danske sygeplejersker.

 

Arbejdsgrupperne: Kirsten fortæller, at der ikke er nogen nye arbejdsgrupper, og at Storkøbenhavn stadig er hvilende gruppe. Grupperne får ros for at melde tilbage til Kirsten om gruppernes aktiviteter og at ansøgningerne om økonomisk støtte er kommet rettidigt.

 

Der er valg til bestyrelsen til næste år:

 

Birte Baktoft ønsker ikke genvalg og Vibeke  Pedersen er trådt ud af bestyrelsen sidste år.

 

På nuværende tidspunkt mangler der 1 bestyrelsesmedlem og  2 suppleanter.

 

I august måned starter 2 nye suppleanter, som vil stille op til næste valg.

 

Både Birte og Kirsten appellerer til at medlemmer med interesse for bestyrelsesarbejde melder sig. Det er et meget spændende og lærerigt arbejde.

 

Birte fortæller, at der lige har været møde med Dansk Sygeplejeråd om ændringer af moms og skatteregler for alle Faglige Selskaber under DSR.

 

Der bliver formandsvalg til DSR i september 2009 og der bliver lagt op til mange omstruktureringer.

 

Kirsten fortæller, at bestyrelsen i FSAIO  har diskuteret omstruktureringer i det forløbne år. Det er arbejdsgruppernes fremtidige struktur, der er til debat.

 

Der lægges op til at arbejdsgrupperne ligger sig sammen som de 5 kredse i DSR. Der vil så blive 5 intensiv, 5 anæstesi og 3 opvågnings arbejdsgrupper og SI gruppen for Akut og præhospital anæstesisygeplejersker.

 

Det vil betyde, at nogle grupper bliver meget store, især når man ser på geografien, hvor afstandene kan blive op til 150 – 160 km.

 

Man vil fra FSAIO gerne have at grupperne fremtræder med :

 

·        1 formand, 1 kasserer og 1 referent.

 

·        At der udarbejdes årsplaner

 

·        Referaterne fra møderne vil blive lagt på FSAIO hjemmeside, så alle medlemmer kan følge med i gruppens arbejde

 

·        Der udarbejdes budget for det kommende år og regnskab for det forgangne år.

 

·        Den økonomiske støtte er på 15.000 kr. til hver kredsarbejdsgruppe. Støtten anvendes til møder og faglige arrangementer.

 

Det er bestyrelsens ønske, at dette skal træde i kraft 1. maj 2010. Der er således tid til at diskutere ændringerne i de nuværende grupper og med dem, man bliver lagt sammen med.

 

FSAIO får jævnligt henvendelse om oprettelse af flere SI grupper, men der er ikke penge til at støtte både de nuværende arbejdsgrupper og eventuelle SI grupper.

 

Birte fortæller at overskud på landskurser arrangeret af arbejdsgrupperne bliver delt mellem FSAIO og arbejdsgruppens medlemmer. Gruppens penge "står" hos FSAIO og bliver udbetalt til studiestøtte til det enkelte gruppemedlem til udenlandske kongresser.

 

 Bestyrelsen opfordrer grupperne til at tænke på, om der ude i de enkelte afdelinger kunne være emner for forskning eller undersøgelser inden for specialet, som vi kan have lyst til at gå i gang med.

 

Der udtrykkes bekymring fra arbejdsgrupperne over, at der skal ske ændringer af arbejdsgrupperne.

 

Trekantinteressegruppen giver udtryk for, at de bliver sorteper, hvis DSR’s kredse skal følges. De giver udtryk for, at resultatet kan være, at de helt stopper deres arbejde, hvis de skal splittes op i enten gå mod nord eller syd. De udtrykker skuffelse, da de føler, de laver et stort arbejde og bl.a. lige har planlagt efterårets landskursus sammen. Det ville have været helt uoverskueligt, hvis de skulle have kørt over større afstande. De penge gruppen ville få i større støtte fra FSAIO ville blive ædt op i benzin.

 

Karen mener, det må blive et problem at lave et budget, når hele kredsen/regionen har ansvar for at det løber rundt, og hvilke arrangementer, der skal have pengene.

 

Lis giver udtryk for, at de mindre arbejdsgrupper har stor forståelse for hinandens arbejdsområder, idet de til fælles arrangementer besøger hinandens afdelinger, ser på indretning, apparatur og udveksler erfaringer.

 

Der lægges op til drøftelse i bestyrelsen om ikke kredsene kan deles i 2 eller måske 3 grupper og så dele de 15.000 kr. mellem sig.

 

Fremtidige landskurser:

 

FSAIO vil gerne at det forsat er arbejdsgrupperne der er med til at arrangerer efterårets landskursus.

 

Der spørges ind til, hvor svært det er at tilrettelægge et landskursus.

 

Det kan være svært for intensivgrupperne, at finde på emner, der kan interessere anæstesi og opvågnings sygeplejerskerne, men grupperne kunne jo måske overveje, at samarbejde omkring planlægning og afvikling af et landskursus.

 

Det kan være bekymrende, hvordan man sikrer sig, at man har en klar aftale med foredragsholderne, så de ikke ved en misforståelse udebliver. Det foreslås, at man som en sikkerhed kunne sende en kontrakt til underviseren med en frankeret svarkuvert.

 

Kirsten fortæller, at gruppen kan få hjælp til planlægningen med råd og vejledning fra FSAIO og der foreligger en kursusleder mappe, som hele tiden revideres.

 

Lotte og Lis fortæller at de også har haft rigtig god sparing fra deres sygeplejeledelser.

 

Der fortælles at det kræver ca. ¾ års planlægning, og underviserne skal være på plads mindst ½ år før afviklingen.

 

Arbejdsgrupperne har ordet:

 

Ingrid Bonde fortæller om Sønderborg sygehus og Åbenrå sygehus, hvor der skal spares ca. 100 000000 kr. Det er meget bekymrende og kan kun komme til at koste kvalitet, men forhåbentlig ikke sikkerhed.

 

Åbenrå skal være akutsygehus og Sønderborg skal bl.a. overtage dialysefunktionen.

 

Man har indført et elektronisk medicinmodul, som de foreløbig er meget glade for. Dette afstedkommer livlig beretning om alle de problemer i dagligdagen vi andre oplever med vores medicinmoduler.

 

I Operation LIFE har man arbejdet med CVK pakken, Respiratorpakken og MAT funktionen.

 

Der ringes kun ca. 1 gang om ugen fra 120 sengepladser til MAT, så der er overvejelser om at nedlægge funktionen, da den bruges for lidt.

 

Man skal fra mandag starte overlapning i vagtskifterne for at undgå overarbejde.

 

 Arbejdsgruppen har bl.a. arrangeret en temadag i Kolding om Etiske dilemmaer og bagefter besøgte man Sygepleje museet.

 

Der var planlagt et arrangement om cardiologi, som desværre blev aflyst.

 

Arbejdsgruppen forsøger at lægge et budget, men det er svært., hvis man f.eks. planlægger et aften arrangement til 18.000 kr. og der kun kommer 30 deltagere, så er det ærgerligt.

 

Man kræver ikke betaling, men man skal være medlem af FSAIO.

 

Her kommer der en generel diskussion om at tage entre ved arrangementerne. Der er nogen der tager betaling, hvis man ikke er medlem af FSAIO. Det kunne f.eks. være fra dialyseafdelingen, vores SSA 'er eller vores læger.

 

Det er krævende at kontrollere om deltagerne er medlem, og måske får deltagerne lyst til at melde sig ind, når de har deltaget i et godt arrangement.

 

Alle grupperne søger sponsorer.

 

I trekantsområdet har de afholdt temadag, som var datolagt før vagtskema. Der gives tj. fri med løn, dog ikke til kørsel. Argumentet herfor kunne være at det sparer på afdelingens kursusbudget.

 

Der tales også om, at valget af emner er afgørende for, hvor stor tilslutning der er. Hvis der vælges " bløde emner " kan man blive nød til at aflyse.

 

Det kommer også her op, at det kunne blive afgørende for deltagelsen, hvis afstandene bliver større.

 

Med hensyn til emnevalg og traktement henstilles der fra bestyrelsen, at det skal være fagligt relaterede emner og små traktementer, som deres tilskud bliver brugt til.

 

I trekantsområdet holder man generalforsamling og planlægger året.

 

Her har man haft et emne om den adipøse pt. Problematikken omkring intubering, respiratorbeh., mobilisering og ernæring.

 

De har haft et emne omkring alkohol med klinisk oversygeplejerske Marianne G. Møller.

 

Klinisk psykolog Anette Skriver har holdt foredrag om "Mødet med hele patienten".

 

De har haft en temaaften om tolkning af syrebase og NIV behandling, samt brug af lukkede sug.

 

Sidst men ikke mindst afholder de jo snart efterårs landskursus.

 

Lis fortæller om Horsens sygehus' personalepleje. De har fået en Wellnes konsulent, de kan bestille take away fra kantinen og de kan sågar i arbejdstiden få repareret deres cykler af teknisk afdeling.

 

På afdelingen har de arbejdet med Operation LIFE. Deres erfaring med MAT er 10 – 30 opkald pr. mdr. over hele døgnet, mest i dagvagt og de sidste timer i nattevagten. De har forhandlet sig til et tillæg på 12.600 kr. årligt, og det er ikke frivilligt om man vil have funktionen.

 

De er i gang med et projekt omkring tidlig ernæring af oprationspatienter.

 

Lotte fortæller om, at de i Kolding/Vejle og Sygehus Lillebælt også arbejder med Operation Life.

 

De forhandler i øjeblikket om rekruttering og fastholdelse.

 

I egen afdeling forsøger de at skære rapportgivningen væk, og hun nævner at de har en outreach funktion sammen med en anæstesi overlæge.

 

Irene fortæller at Køge sygehus bliver akutsygehus i den nye sygehusplan, og der er ved at blive bygget en stor ny Traume modtagelse.

 

Intensiv har 6 pladser, de har endnu ikke dialyse og de har mange transporter til andre sygehuse.

 

Intensiv og opvågningen skal til at fungerer separat.

 

Man arbejder med Operation LIFE, CVK- og Respiratorpakken, men endnu ikke MAT funktionen, og som alle andre med akkreditering og dokumentation.

 

Arbejdsgruppen.

 

De har valgt at afholde lidt færre men dyrere arrangementer og så kun holde 2 – 3 pr. år. Har holdt et om Arbejdsglæde, med god tilslutning, til gengæld har de lige måttet aflyse en temaaften om de etiske overvejelser omkring afslutning af den intensive pleje og behandling.

 

Birte fortæller fra Randers sygehus om den elektroniske patient journal, der fra næste år er udbredt til hele sygehuset.

 

I egen afdeling er der blevet ansat en fysioterapeut i en fuldtidsstilling til kun at varetage de intensive patienters behov.

 

Operation LIFE også her kun CVK og respiratorpakken.

 

Af personalegoder er der gratis kaffekasse og der er lige kommet en massage stol.

 

Århusgruppen har holdt temaaftner omkring Intensiv delir og Etik og moral.

 

Fra Storstrømmen: I Næstved og Nykøbing på afdelingsledelsesniveau er et samarbejde omkring akkreditering og udarbejdelse af digitale undersøgelsesvejledninger i D4 begyndt.

 

Begge intensivafdelinger har fået nye dialyse apparater i 2008 Aquarius og arbejder med CVK, respirator, sepsis og nu også MAT pakken, denne dog indtil videre kun på 2 afdelinger og kun i dagtid, men inden længe vil det være alle afdelinger.

 

På begge afdelinger er der hele tiden 4 af sted på specialuddannelsen og det kan godt "fylde" meget i det daglige arbejde.

 

Næstved fortæller, at de har haft en kollega i praktik i New York.

 

Personalegoder er hos begge en daglig frugtordning og en massagestol.

 

På intensiv i Nykøbing arbejder man hver 4. weekend i 12 timers vagt og i Næstved arbejder man på at få 8 timers vagt hver 3. weekend.

 

Ordet er frit:

 

 Her blev debatteret utilsigtede hændelser, hvor der generelt er stor opbakning omkring indberetningerne, da man oplever at de bliver brugt konstruktivt.

 

Det er ærgerligt, at medierne af og til uretsmæssigt omtaler dem som fejl, det kan måske forhindre at ting bliver indberettet.

 

Næste møde aftales til onsdag d. 9.6. 2010 i kredskontoret i Fredericia og arrangeres af Åbenrå og Esbjerg.

 

Publiceringsdato:
06. marts 2012
Ændringsdato:
06. marts 2012