Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

ANÆSTESI - Programmer og Referater fra årsmøder

Fremover ligger referater som pdf-filer. Skriv til Marie eller Iben fra bestyrelsen, hvis du ikke kan åbne filerne.
Det nyeste referat står øverst.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share

​                    Referat fra årsmøde for anæstesigrupper den 28. Maj 2013.


                                  årsmøde anæstesi 2013.jpg

1. Godkendelse af dagsorden og referat. 


Såvel dagsorden og referat fra årsmødet 2012 godkendt. 

2. Det forgangne år i FSAIO v. Dorte Søderberg (Webnurse FSAIO) og Kirsten Høgh (bestyrelsesmedlem FSAIO). 


Bente Buch (kontaktperson til anæstesigrupperne og bestyrelsesmedlem i FSAIO) kunne desværre ikke deltage i årsmødet, i stedet orienterede Dorte og Kirsten om det forgangne år i FSAIO. 


Formalia:

Der skal arbejdes ud fra det kommissorium der ligger på hjemmesiden

Kun en formand for hver region – også selv om der er flere undergrupper

Grupperne orienterer fortsat om arrangementer

Brug hjemmesiden som reklame

Pt. er der 2550 medlemmer i FSAIO, heraf 1125 anæstesisygeplejersker. Da der ikke findes opgørelser over fordelingen/antallet af anæstesisygeplejersker på landsplan er ukendt, aftales at anæstesigrupperne, laver en opgørelse over antallet af fungerende anæstesisygeplejersker, ansat i de offentlige og private sygehuse i hver region. Skæringsdato er 01.04.2014. Opgørelsen mailes til Bente Buch.

Dorte opfordrer til, at hjemmesiden anvendes til at annoncere arrangementer i arbejdsgrupperne. Opslag mailes til Dorte på dsoederberg@gmail.com - hvorefter Dorte sørger for annonceringen på hjemmesiden.


Der er oprettet en ny undergruppen i Region Hovedstaden. Undergruppen Nordsjælland/ Hovedstaden kunne desværre ikke deltage i årsmødet, de har udarbejdet en præsentation af gruppen (vedlagt). 


FSAIO er blevet meldt ind i DASYS. Formand i DASYS er Margit Rod (Rigshospitalet). Formålet med medlemsskabet er, at anæstesisygeplejerskerne som faggruppe bliver mere hørt. På hjemmesiden er der flere informationer om medlemsskabet. Medlemsskabet koster 25 kr. pr medlem. Der kan læses mere om DASYS på www.dasys.dk Der er repræsentantskabsmøde til DASYS i efteråret, hvor bestyrelsen i FSAIO kan deltage. 

Der er valg til bestyrelsen i FSAIO. De opstillede kan ses i næste nummer af Dråben. Der vælges 9 medlemmer til bestyrelsen, og der er 9 opstillede. Husk at hænge opslag i afdelingerne. Valget foregår den 19/8 – 8/9 via nettet. Medlemskontoret er stemmeoptæller. Resultatet offentliggøres den 22/9. 

Nokias afholdes den 19. – 21. september i Tivoli Congres Center, København. Der er sammensat et spændende program. Dette og præsentation af forelæsere, det sociale program mm findes på hjemmesiden www.nokias2013.dk Pris for deltagelse er 3200,- (tilmelding før 15/6) og  herefter 3700,-. FSAIO har budgetteret med 600 deltagere.

Fagdagen 2012 var en stor succes. Der afholdes ny fag dag 27.03.2014, denne erstatter forårslandskurset. Fagdagen er specialeopdelt og afholdes på Clariton Hotels. 

Der mangler ansøgninger fra arbejdsgrupperne i Nord og Midt. Husk at oprette CVR numre i de enkelte grupper. 

FSAIO er som noget nyt kommet på face book. 

3. Overenskomst 2013 – i anæstesisygeplejerskens perspektiv v. John Christiansen (Formand Kreds Syddanmark). 


John orienterede om DSR tilgang til overenskomstforhandlinger generelt. Han beskriver OK 13 som ”den mest ringe overenskomst nogensinde”. Der var fra Regioner afsat så få midler, at hvis særlige områder (som fx anæstesisygeplejersker) skulle prioriteres, var der ikke midler nok til lønstigninger til alle. Første prioritet var at sikre reallønnen, hvilket ikke lykkedes idet OK 13 har medført en reallønsnedgang. DSR opfordrer medlemmerne til at stemme ja, da DSR ikke mener, at en konflikt vil medføre et bedre resultat.

4. Strukturering af det daglige arbejde i de store afdelinger, som er opstået efter fusionerne? 

Strukturering af det daglige arbejde på de enkelte sygehuse varierer. Der ses findes både specialeopdelte teams, ikke specialeopdelte teams og specialeansvarlige med cirkulerende teams på landets sygehuse. De der arbejder i specialeopdelte teams oplever øget kvalitet i anæstesisygeplejen samt større kendskab til kollegaer, læger og specialet. Ulempen manglende bredde. Specielt fordi der ikke er tilstrækkeligt ansatte døgnet rundt til at dække alle specialer. 

5. Organisering af nøglefunktioner som kvalitet, uddannelse, hygiejneansvarlig m.m. i de nye store afdelinger?

Organisering af nøglefunktioner er varierende på landets sygehuse. Det ses nøglefunktioner organiseret efter afdelingsspecialerne, centralplacering af nøglepersoner med lokale hjælpere (der ikke får løntillæg) samt nøglefunktioner organiseret efter centrene.

6. Uniformer og unimater ? 

Der findes flere modeller. Der har været problemer med kø i implementeringsfasen. De sygehuse hvor der findes unimater, oplever dog at det efterhånden fungerer godt. Der er dog problemer med allergiske reaktioner på barrierer uniformerne. 

7. Perifere venekateter – sikkerhed og kvalitet? 

Der er stor forskel i sikkerhed og kvalitet. Det afhænger af producent/model. Der anvendes såvel sikkerheds- og gammeldags PVK. Samt med og uden ”skorsten”. Region Syd anvender PVK fra BD med beskyttelseshætte. 

Flere steder foretager anæstesipersonalet registrering i EPJ samt DAD ved PVK anlæggelse. 

8. Hygiejne på operationsstuerne – flow, masker, perioperativ opvarmning af patienterne?

Der er stor forskel på praksis i landets sygehuse mht. anvendelse af laminært flow, huer og masker. 

Ligeledes er stor forskel på praksis når det gælder perioperativ opvarmning. Charlotte Rosenkilde er i gang med masterafhandling om postoperativ hypothermi. Der er nedsat en landsdækkende arbejdsgruppe i hypothermi. Marianne Antonsen (Hillerød) er medlem, og hun skal bl.a. med 3M til Finland. Jf. FSAIO er der mulighed for at lave ad hoc grupper, hvis man på landsplan har brug for en interesse/speciale gruppe. Der kan søges tilskud ved FSAIO.

9. Landet rundt.

Region Syd

Helle Ørding (Vejle) ”Etiske og juridiske problemstillinger”. Meget spændende foredrag om sundhedsjura relateret til cases fra anæstesisygeplejerskernes oplevelser i praksis.

Jacob Stensballe (Rigshospitalet) ”Væske og blodkomponent terapi til børn”. 

Niels Krag Thomsen (Sønderborg) ”EKG”.

Region Nord 

Rikke Hedegaard (OUH) ”Teenagere på OP gangen” desværre aflyst for få tilmeldte. Blev så afholdt i kombination med virksomhedsbesøg på Nordkraft i Ålborg, så var der 60 tilmeldte. Fremover kombineres det faglige med det sociale for at øge deltagerantallet.

Næste arrangement vil omhandle juridiske aspekter. 

Region Hovedstaden

Marianne Østerskov (projektsygeplejersker i Ballerup) samt en sygeplejerske fra Sandholm ” torturoverlevelse”. Meget inspirerende møde. 

Simon Steensholm ”Hellere dø af grin end at dø af stress” (ikke helt godt/meget dyrt). 

Lars Rasmussen ”Anæstesi til ældre” efterår 2013. 

Ninna Brineu ”sociale patienter”. 

Dansk selskab for klinisk etik  ”klinisk etik”. Hvad laver de klinisk etiske komiteer alternativt få formanden fra sygeplejeetisk råd til at komme. 

Anæstesilæge Jacob Steinmetz ”kognitiv dysfunktion efter anæstesi”. 

Region Midt

Lod sig inspirere til kommende møder. 

10. Næste møde 


Årsmøde 2014 afholdes i Region Nordjylland, onsdag 21.05.2014. 

Tak for denne gang. Vel mødt i 2014.

Referent: Pia Funder

Region Syd 06.06.2013

PRÆSENTATION: Anæstesigruppe Region Hovedstaden København

Desværre har det ikke været muligt for nogle af repræsentanterne for den nyoprettede anæstesigruppe Region Hovedstaden København at deltage i årsmødet på tirsdag d. 28. maj.

 Vi vil dog gerne have lov til at præsentere os, og sender derfor dette lille skriv. Vi er en arbejdsgruppe på 7 medlemmer som kommer fra hhv. Hvidovre – Herlev – Bispebjerg og Glostrup Hospital.

Vi etablerede os i forsommeren 2012 og søgte i første omgang om, at blive oprettet som selvstændig gruppe. Dette blev der desværre givet afslag til i oktober. Vi er i stedet en undergruppe under den eksisterende arbejdsgruppe Region Sjælland. Vi er repræsentanter fra Hvidovre Hospital, Herlev Hospital, Bispebjerg Hospital og Glostrup Hospital og gruppen tæller i alt 7 medlemmer. Vi er nu godt i gang med at etablere os – både i forhold til os selv i gruppen, men også med at gøre os synlige hos vores kollegaer i afdelingerne.

Vi har indtil nu holdt 3 møder. Møderne har handlet om, at få afstemt vores forventninger i forhold til hinanden, og til hvad der skal ligge af arrangementer.

 Vi er blevet enige om, at der skal være to arrangementer om året.

Det første bliver d. 18 september i år og det næste bliver til foråret 2014.

Vores arrangementer er også åbne for arbejdsgruppen i Region Hovedstaden Nordsjælland og vice versa. 

 Nu hvor vi har etableret os og forhåbentlig snart får noget økonomi, kommer der fremover også referater fra vores gruppe.

 Vi håber I får en inspirerende dag

 På vegne af arbejdsgruppe region Hovedstaden København

 Birgit Lassen

Klinisk Afdelingssygeplejerske

Anæstesiologisk Afdeling 532

Hvidovre Hospital

Tlf: 38622154

Pers.søger 25428

e-mail: Birgit.vibeke.lassen@regionh.dk


Referat årsmødet 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat årsmødet d. 24/5 2012

   Foto anæ 2012.jpg

 1. Det forgangne år i FSAIO

Benthe Buch (bestyrelsesmedlem og kontaktperson for anæstesiarbejdsgrupperne  i FSAIO):
Orienterer fra FSAIO -bestyrelsen. Benthe tager sig af ansøgninger fra lokal-grupperne om økonomisk tilskud hvert år. Alle grupper (Syd undtaget) har søgt og modtaget penge. Medlemstallet i FSAIO er ca. 1000-1200 anæstesisygeplejersker.
 Formalia i forhold til arbejdsgrupperne.
 Der skal arbejdes ud fra det kommissorium, der ligger på DSR’s hjemmeside.
 Kun én formand i hver region. Også selv om at der oprettes flere undergrupper.
 Grupperne orienterer fortsat om arrangementer og antal deltagere herved.
 Ambitionsniveauet for arrangementer sættes realistisk.

Benthe opfordrer til at besøge hjemmesiden  – efter log ind kan man tilmelde sig  nyhedsmails, både fra DSR centralt og fra de faglige sammenslutninger. Ligeledes er det muligt, via hjemmesiden at deltage i faglige debatter, og se tidligere udgaver af dråben (2010-2012).
Efterårsfagdag 5. oktober i København – program. Hvis man indmelder 3 nye medlemmer i FSAIO kan man deltage i lodtrækningen om gratis deltagelse.
Der skal holdes Nordisk Kongres for ita/anæst. spl. 19-21. sept. 2013 i København

Der er udkommet en ny funktionsbeskrivelse for anæstesisygeplejersker. Den har været noget debatteret og kan synes som reklame-skrift.
DASYS (dansk sygeplejeselskab) skal med til næste FSAIO-bestyrelses møde. Medlemsskabet af DASYS afhænger af hvor stort medlemsgebyret er og dermed hvor stor en udgift det vil blive for FSAIO. DASYS er tænkt som en paraplyorganisation for samtlige faglige selskaber, men der er  flere faglige selskaber, der ikke er medlemmer, muligvis pga., medlemsgebyret.
Der er ved at blive lavet en Nordisk Anæstesi-uddannelse for børneanæstesisygeplejersker
2. Arbejdsgruppernes fremtid:
Generelt er det svært at samle folk til arrangementer. Det er gået lidt bedre når arr. holdes om eftermiddagen. Det anbefales at lave store flotte invitationer – gerne på hjemmesiden! 
Nogle regioner har god erfaring med at kombinere fagligt med socialt/kulturelt arr. 
3. Samarbejdet mellem arbejdsgruppen og FSAIO (Nord) :
Det kan føles som om at der er langt mellem arbejdsgrupperne og bestyrelsen, men efter et årsmøde som dette hjælper det rigtig meget. Benthe Buch vil meget gerne fungere som bindeled og opfordrer igen alle til at bruge hende og gerne maile til hende om spørgsmål/kommentarer.
Bestyrelsen har længe talt om, at lave en ”ressource-bank”, som kan ligge på hjemmesiden således at der kan meldes ind og hentes oplysninger der.
4. Arbejdsmiljø.
Elektronisk bookingssystem/tidsregistrering til operationsprogrammet kan være medvirkende til stressøgningen i afdelingen. Diskussion omelektronisk registrering under anæstesi – tager det fokus fra ptt.?  Mange steder er det rigtig meget, der skal registreres af anæstsi-spl. – det tager meget lang tid og forsinker start på næste patient. Nogle afdelinger har målt på tidsforbrug i forbindelse med registrering, resultaterne heraf bør vel offentliggøres, brug evt. udviklings- og kvalitetsafdelingen.
Enkelte steder er serviceass. afskaffet, hvilket giver en længere udskiftningstid. Dette respekteres i afdelingen.
Der berettes om gamle og nye fusionsoplevelser. Det kan fagligt være meget udfordrende, og samtidigt være en samarbejdsmæssigt/socialt og etisk stor omvæltning. Der skal kæmpes for at bevare fagligheden, samtidig med at man skal indordne sig i andre –til  tider dårligere fysiske rammer.
Fra de fleste afdelinger berettes der om et godt og positivt arbejdsmiljø.
Forslag til mulige tiltag som kunne optimere arbejdsmiljøet;
 Morgenmøde med 5 faglige minutter.
 Inddrage nye kolleger i specialeteams. 
 Arbejdsmiljøprojekt om samarbejdet mellem anæst. spl og opvågningsspl.
 Simulationstræning, f.eks i sectioer og traumer.
 Åræige temadage.
 Fusionsmøder 
 ”læring på job” – to anæstesisygeplejersker arbejder sammen i nogle dage og lærer af hinanden.
 Psykologbistand, hvis udfordringerne bliver for store

Hvordan undgår vi A og B hold i forbindelse med fusioner:

For at sikre en ensartet uddannelse af anæst. spl. har Region H besluttet at uddannelsen skal foregå i blokke, hvor både område og nærhospitaler er involveret i uddannelsen af anæstspl. kursister.
Anæstesisygeplejersker er som alle andre forpligtet til at holde sig fagligt opdaterede, husk derfor efteruddannelsen for anæstesisygeplejersker. Der kunne i vores overenskomstkrav være ret til efteruddannelse.

5. Anæstesisygeplejerskernes fremtid (Region Midt):
Der skal oprettes en netværksgruppe for anæst. spl. Derudover vil der vil blive nedsat en gruppe mhp den fremtidige uddannelse af anæst. spl.  Vi skal i gang med at profilere os som faggruppe – som anæstesisygeplejersker.  Anæstesisygeplejersker kunne prøve at skrive alle funktions/kompetenceprofiler ned. Findes på nogle hospitaler. Hvordan kan vi forklare vores kompetencer – hvad kan vi blive dygtigere til – hvad kan jeg tage med til MUS-samtale. Der skal beskrives mål for afdelingen, så det kan holde op med fakta.
I Region Nordjylland er der ikke længere mangel på anæstesisygeplejersker, hvilket bl.a viser sig ved, at kun få af de nyuddannede har fået job. Derfor planlægges der fra flere afdelinger med en udfasning af  anæst. tillægget for anæst. spl. Dette kan være medvirkende til at søgningen til vores fag falder, og dermed risikerer vi at kvalifikationerne på ansøgere falder( mgl ancinintet), da de forholdsvis nyuddannede spl. ikke udsættes for samme store lønnedgang som de erfarne.
Rimeligheden i at kurser/møder foregår i fritiden.
 FSAIO Arbejdsgruppernes afholder 4-5 møder om året. Disse honoreres forskelligt fra region til region.
 FSAIO årsmøde, deltagelse heri honoreres ligeledes forskelligt.
 Andre kurser; I nogle regioner kan man få et kursus betalt, men skal bruge en fridag på det!
 Landskursus bliver flere steder ikke betragtet som uddannelse.  Der er faldende søgning til landskurserne. Det medfører at der er færre udstillere, som medfører færre indtægter. Vores referater bruges af FSAIO bestyrelsen til at planlægge landskurserne.

6. Mulighed for seniorordninger:
Er med overfloden af anæstesisygeplejersker ikke eksisterende, ud over hvad der er gældende efter overenskomsten. Nogle ældre an.sgpl. føler sig nærmest ”tvunget” til at gå ned i tid/gå på pension.
7. Landet rundt
Region Nord.
 Foredrag om hypotermi ved Birgit Lassen, spl. fra Hvidovre.
 Foredrag fra Ide-klinikken - Ålborg Sygehus.
 Foredrag om ventilation v/ Søren Kærgård, Børne anæstesioverlæge Ålborg.
Region Midt. 
 Foredrag – ”Af banen, der kommer høns” 
 Foredrag ”Præsten og krokonen” – livskvalitet
 Foredrag v/ Ib Hoch cancerpatient og kontaktperson i kræftens bekæmpelse.
 Planlagt besøg på Hospice i Hvide Sande
Region Syd.   
 Foredrag  v/Erik Skounborg  ”Vin og kvinder”
 Generalforsamling m foredrag  v/Mogens Kroigaard ”Anæstesi og allergi”
 Planlagt foredrag v/anæstesilæge  om jura + utilsigtede hændelser
Region Sjælland: 
 Zoologisk have v/dyrlægen i zoo.
 Foredrag v/Helle Hein – Fra lønmodtager til primadonna (motivation+ledelse)
 Planlagt – maj: Trykkammeret på RH.
Region H:  
 Foredrag v/Solveig Fjordside – Juridiske aspekter i sygeplejen.
 Foredrag v/Ismail Gögenur - Søvnproblemer og melatonin.
 Foredrag v/Carsten Tollund - Anæstesi til hæmodynamisk ustabile ptt./monitorering/væsketerapi.
 Besøg Landbohøjskolen – rundvisning dyrehospitalet.
 Planlagt: Foredrag om anæstesi til patienter, som har været udsat for tortur.
 Planlagt; NANTS v/Helle Teglgård.

8. Årsmøde 2013
Afholdes af Region Syd tirsdag d. 28/5 2013
9. Evt.
Diskussion om medicin i skuffer ianæstsikommoder: der er ikke enighed om hvor længe medicin må ligge udenfor køleskab og om det må opbevares ude af æskerne. I akuttasker må man gerne opbevare medicinen stk. vis. Der gives forskellige retningslinjer på forskellige hospitaler!!

Tak for i dag og tak for et rigtig godt møde


Referent Karin Hansen
d. 28/5 2012

​​årsmøde anæstesi 2013.jpg

Publiceringsdato:
11. juli 2012
Ændringsdato:
11. juli 2012