Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

Høringssvar

Dansk Sygeplejeråd udarbejder høringssvar til en lang række forslag til ændringer af love, bekendtgørelser og vejledninger, som har indflydelse på sundhedstilbuddene til borgere og patienter og på sygeplejerskernes uddannelse og arbejdsliv. Her finder du en oversigt over de seneste høringssvar.
  • print
  • download
  • kontakt
  • Bookmark and Share

2015

 

2014

 

2013

 

Dansk Sygeplejeråd er positiv over for forslaget om ret til hurtig udredning og forslaget om en differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg og finder det meget vigtigt, at regeringen holder fast i tilsagnet om at sidestille de somatiske og psykiatriske sygdomme i forhold til udrednings- og behandlingsrettigheder.
 
DSRs høringssvar - Bekendtgørelse om kosmetisk behandling
Det er Dansk Sygeplejeråds opfattelse, at at der skal være klare regler omkring kosmetisk behandling, der både sikrer patientsikkerheden og den nødvendige fleksible opgavevaretagelse. I forhold til fleksibiliteten er det ikke optimalt, at sygeplejersker fortsat ikke selvstændigt kan varetage behandlinger med Botox m.m.
Dansk Sygeplejeråd støtter op om intentionerne om at sikre rådet de bedste kompetencer og forudsætninger for at tale børnenes sag og lægger herunder vægt på de sundhedsfaglige kompetencer, som aktuelt er varetaget ved, at en sygeplejerske har plads i Børnerådet
 
 
Dansk Sygeplejeråd hilser det velkomment, at akkrediteringsreglerne med lovforforslaget vil blive samlet under ét fælles system, men  gør samtidig opmærksom på en væsentlig bekymring vedrørende overgangen til institutionsakkreditering, idet der i forslaget til den nye lov ikke er en særlig omtale af hensynet til uddannelser med stort omfang af praktik/klinisk uddannelse. 
 
DSRs høringssvar vedrørende Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker
Dansk Sygeplejeråd er af den opfattelse, at anbefalingerne kan være med til at sætte et relevant ambitionsniveau for en systematisk indsats, der kan bidrage til kvalitetssikring og en ledelsesmæssig prioritering af indsatsen i kommunerne.
 
DSRs høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om social service og sundhedsloven (Samling af høreapparat-området)
Dansk Sygeplejeråd finder ændringen af loven positiv, da høretab kan have alvorlige sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne og derfor bør omfattes af sundhedsloven.
 
Dansk Sygeplejeråd tilslutter sig lovforslaget, idet vi finder, at lovændringen er positiv, at den er et skridt i den rigtige retning med hensyn til at forebygge unges tobaks- og alkoholdebut og forhåbentligt kan medvirke til at forebygge et eventuelt overforbrug.
 
Generelt fremstår rapporten som meget gennemarbejdet og detaljeret. Rapporten bærer tydeligt præg af mange yderst kompetente eksperters velbegrundede beskrivelser for deres del af området. Dansk Sygeplejeråd mener, at anbefalingerne kan være med til at sikre en høj faglig kvalitet i den palliative indsats, som patienter og pårørende har krav på.

DSRs høringssvar vedrørende Anbefalinger til komptencer for SOSU-assistenter i den basale palliative indsats
Dansk Sygeplejeråd er enig i, at det er en ”kompleks opgave at palliere patientens behov på den rigtige måde, på det rette tidspunkt med de rette fagprofessionelle kompetencer, men det er væsentligt, at patienter og pårørende oplever et sammenhængende sundhedssystem med sundhedsprofessionelle, der har høj kvalitet i deres ydelser.

DSRs høringssvar vedrørende ændring af lov om social service - hjemmehjælp og fritvalgsbevis
Fritvalgsordning øger udfordringen med at sikre kvalitet og sammenhængende forløb for borgerne. Dansk Sygeplejeråd må tage afstand fra, at forslaget lægger op til, at kommunalbestyrelserne lettere kan inddrage den personlige pleje i en fritvalgsordning, samtidig med at kvalitetskravet bortfalder.

DSRs høringssvar vedrørende Kvalitetssikring af patientuddannelse
Dansk Sygeplejeråd kan tilslutte sig formålet med rapporten: At understøtte at de tilbudte patientuddannelser har den fornødne indholds- og læringsmæssige kvalitet. 
  
DSRs høringssvar vedrørende Forløbsprogrammer for kroniske sygdomme - den generiske model
Dansk Sygeplejeråd er positiv over for udviklingen af forløbsprogrammer, der efter vores opfattelse kan være med til at højne den faglige indsats over for den stigende andel af patienter med kroniske sygdomme.
 
DSRs høringssvar vedrørende forslag om ret til hurtig udredning og differentieret behandlingsgaranti
DSR er positiv over for forslaget om en ret til hurtig udredning samt forslaget om en differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg.

DSRs høringssvar vedrørende ændring af lov om klage- og erstatningsadgang
DSR bakker op om forslaget til lovændring, der betyder, at private sygehuse og klinikker fremover skal medfinansiere patientskadeerstatningsordningen m.m.

DSRs og Radiografrådets fælles høringssvar vedr. ny journalføringsbekendtgørelse
DSR er positiv over for etableringen af en fælles tværfaglig journal, men kritisk over for forslaget om at det overordnede ansvar for optegnelserne ikke lægges hos de enkelte faggrupper selv.

DSRs høringssvar vedrørende Sundhedsstyrelsens anbefalinger til svangreomsorgen
DSR er kritisk over for en stor del af sundhedsstyrelsens anbefalinger og anbefaler, at man øger kvaliteten for forældre og nyfødte gennem bedre udnyttelse af den kommunale sundhedstjenesteordning.

DSRs høringssvar vedrørende børnekontor hos Ombudsmanden
DSR er positiv over for oprettelsen af et børnekontor hos Folketingets ombudsmand, der kan være med til at styrke børns rettigheder.

DSRs høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker
DSR finder det fornuftigt med forebyggelsespakker, men ambitionerne skal øges, hvis de for alvor skal være med til at styrke kommunernes forebyggelsesindsats.

DSRs høringssvar vedr. mulighed for etablering af stofindtagelsesrum
DSR er positiv over for, at kommunerne nu får muligheden for at ansøge om etablering af stofindtagelsesrum (fixerum)

DSRs høringssvar vedr. ændring af lov om røgfrie miljøer
DSR er positiv over for en stramning af rygeloven, men mener at loven bør strammes yderligere end der lægges op til med forslaget til ændringen af loven

DSRs høringssvar vedr. forslag til lov om frikommuner
Dansk Sygeplejeråd bakker op om frikommuneforsøget, men er kritisk over for en række af de konkrete forslag. Særligt forslaget om mer- og tilkøbsydelser.

DSRs høringssvar vedr. forslag om Open Government Parntership initiativ
Dansk Sygeplejeråd hilser Open Government initiativet velkomment, og ser det som en udmærket mulighed for at styrke anvendelsen af teknologiske løsninger på sundhedsområdet

DSRs høringssvar vedr. ændring af lov om social service
Dansk Sygeplejeråd ser positivt på forslaget om ændringen af lov om social service vedr. hjemmetræning, der kan være med til at sikre en sundhedsfagligt kvalificeret hjemmetræning

DSRs høringssvar vedr. ændring af Sundhedsloven
Dansk Sygeplejeråd har i høringssvaret valgt at fokusere på tre af de lovændringer, der forelægges med dette udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven. 

DSRs høringssvar vedr. ny MRSA vejledning
Dansk Sygeplejeråd er positiv over for den reviderede vejledning om MRSA, som er blevet mere fokuseret og mere præcis på flere punkter samt adresserer problemet med spredning af MRSA i primærsektoren mere eksplicit end den foregående

DSRs høringssvar vedr. ændring af Sundhedsloven
DSR er stærkt bekymrede over forslaget til besparelser på embedslægerne og nedlæggelsen af Det nationale forebyggelsesråd

Den danske kvalitetsmodel 2.version
DSR er bekymret for manglende standarder på graviditet, fødsels- og barselsområdet

DSRs  høringssvar vedr. Børnerådets fortalervirksomhed
DSR finder det positivt, at der med forslaget lægges op til at styrke Børnerådets rolle som børns fortalere

DSRs høringssvar vedr. kommuners og regioners adgang til sundhedsregistre
DSR er bekymret for adgangen til personhenførbare oplysninger på sundhedsområdet


DSRs høringssvar til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende
DSR mener, at det er nogle dækkende anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet, men har et par enkelte forslag til at styrke anbefalingerne

Forslag til lov om oprettelse af analyseinstitut - fusion af DSI, AKF og KREVI
DSR er kritisk over for forslaget om en fusion af DSI, AKF og KREVI

 

2011

DSR høringssvar til bekendtgørelse om indstilling af medlemmer til de regionale videnskabsetiske komiteer
DSR så gerne at der ved udpegning af medlemmer til de videnskabsetiske komiteer i videre omfang blev taget hensyn til at sikre en bred sammensætning, så medlemmerne har kompetencerne til at vurdere mange forskellige typer sundhedsfaglig forskning

DSR høringssvar til sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræftDSR er positive overfor forløbsprogrammet der fremstår professionelt og gennemarbejder, men har en række konkrete bemærkninger særligt i forhold til udbygningen af de sundhedsprofessionelles kompetencer på området

DSR høringssvar til EU's sundhedsprogram 2014-2020
DSR har en række kommentarer til de fire fokusområder i EU's sundhedsprogram

DSR høringssvar vedr. forslaget til direktivet for gensidig anerkendelse (direktiv 36)
Det væsentligste er fortsat bevarelsen og styrkelsen af de eksisterende minimumskrav til sygeplejerskeuddannelsen, som er grundlaget for den automatiske anerkendelse

DSR høringssvar til Sundhedsstyrelsens vejledning om livsforlængende behandling
DSR mener det er positivt, at det fremgår af vejledning, at der skal forelægge lokale instrukser om fravalg af genoplivning og anden livsforlængende behandling
DSR høringssvar til Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for den palliative indsats

DSR høringssvar vedr. diagnostiske pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft
DSR anbefaler at sygeplejerskerne herunder hjemmesygeplejerskerne i højere grad tænkes ind i det videre arbejde

DSR høringssvar vedr. bekendtgørelse om det præhospitale beredskab herunder uddannelsen af ambulancebehandlere
DSR anbefaler at de foreslåede ændringer indgår i arbejdet i Udvalget om det Præhospitale Akutberedskab
 
Dansk Sygeplejeråd anbefaler at så mange som muligt bliver uddannet til at betjene hjertestarterne

DSR høringssvar vedrørende kommunal og regional pligt til konkurrenceudsættelse
Dansk Sygeplejeråd advarer imod tvungen konkurrenceudsættelse
 
DSR høringssvar vedrørerende Strategi for IT-understøttelse af Patient Empowerment
Dansk Sygeplejeråd er enige i at patient empowerment er et vigtigt udviklingsområde

DSR høringssvar til udkast til Fælles regional telemedicin strategi
Dansk Sygeplejeråd opfordrer til at telemedicin strategien i højere grad omfatter øvrige aktører på sundhedsområdet som f.eks. kommuner og praktiserende læger

DSR høringssvar vedr. direktiv 36 om gensidig anerkendelse af professionelle kvalifikationer
Dansk Sygeplejeråds opfordrer til at de faglige minimumskravene til sygeplejerskeuddannelsen fastholdes
 
DSR høringsssvar til konsekvensændringer vedr. Barnets Reform
Dansk Sygeplejeråd har ingen bemærkninger til ændringerne
DSR høringssvar til Vejledning om kommunal rehabilitering
DSR er positive overfor målsætningen, men mener ikke, at vejledningen lever op til den

DSR høringssvar til bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven
DSR er stærkt bekymrede over konsekvenserne ved at indføre gebyr for tolkebistand. 
 
Dansk Sygeplejeråd lægger vægt på, at de videnskabsetiske komitéer er bredt sammensat, så man har de relevante kompetencer til at kunne vurdere forskellige typer af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt


DSR høringssvar på BEK om elektronisk registrering af medicinoplysninger
Dansk Sygeplejeråd har ingen bemærkninger til bekendtgørelsen.

DSR høringssvar vedr. lov om kunstig befrugtning - sæddonorer
DSR har ingen bemærkninger til ændring af lov om kunstig befrugtning, så det efter de beskrevne forhold bliver tilladt at benytte kendte sæddonorer.

DSR høringssvar til bekendtgørelse om specialuddannelse til sundhedsplejerske

Dansk Sygeplejeråd har afgivet bemærkninger til bekendtgørelsen om specialuddannelsen til sundhedsplejerske

DSR høringssvar til ændring af sundhedsloven

DSR ser positivt på ændringen, der medfører en lettere adgang for sygeplejersker til patientdata, der er nødvendige for planlægning af et godt og sikkert patientforløb. 

 2010

Høringssvar om udkast til bekendtgørelser vedrørende psykiatriloven
Dansk Sygeplejeråds er overordnet set enig i regeringens målsætning om, at anvendelsen af tvang i psykiatrien skal nedbringes, men stiller sig skeptisk i forhold til flere punkter i forslaget. 

Dansk Sygeplejeråds svar på ”Høring - udkast til forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, m.v.   
Dansk Sygeplejeråd er overordnet set meget betænkeligt ved det brud på princippet om fri og lige adgang til behandling i det offentlige sundhedsvæsen, som forslaget indebærer. Samtidigt forventes, at en vedtagelse kan have flere negative konsekvenser.

Høringssvar vedr. ændring af lov om befordringsrabat til studerende    
Dansk Sygeplejeråd er positiv overfor, at reglerne om befordringsrabat m.v. bliver harmoniseret, så der gælder ens vilkår for studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.  

Høring af Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse om uddannelse af specialpsykologer i psykiatrien   
DSR har ingen kommentarer til den tekniske opbygning af uddannelsen, men har en række generelle kommentarer.   

Høring af rapport ”Behandling af PTSD hos veteraner - anbefalinger for fremtidig planlægning”   
Dansk Sygeplejeråd er enig i anbefalingen, men vil som supplement foreslå, at der føjes en anbefaling til om uddannelse af sundhedspersonale. 

Dansk Sygeplejeråds kommentarer til Udkast til redegørelse om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger i forbindelse med patientbehandling   
Dansk Sygeplejeråd opfordrer derfor til, at der snarest sker en lovændring på baggrund af denne redegørelse. 

Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område 1. version    
Institut for Kvalitet og Akkreditering har sendt de nye kvalitetsstandarder for det præhospitale område i høring. 

Høring om Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser   
Korrekt håndtering af parakliniske undersøgelser udgør en væsentlig del af patientsikkerheden og patientforløbet. Dansk Sygeplejeråd billiger formålet med at skabe ensartet høj patientsikkerhed.  

Styrket indsats på kræftområdet   
Dansk sygeplejeråd ser positivt på det samlede oplæg, der indeholder en lang række væsentlige områder til forbedring af indsatsen på kræftområdet.  

Forespørgsel vedr. udenlandske sundhedspersoner   
Dansk Sygeplejeråd finder det ønskeligt, at der stilles et rimeligt krav til danskkundskaber for at kunne arbejde som sygeplejerske i Danmark. Dette gælder også for sygeplejersker fra EU-lande.  

Forslag til ændring af Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og retsplejeloven    
Dansk Sygeplejeråd er overordnet set enig i regeringens målsætning, at anvendelsen af tvang i psykiatrien skal nedbringes, men stiller sig skeptisk i forhold til flere punkter i forslaget.  

Udkast til lov om ændring af Lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år   
Dansk Sygeplejeråd er enig i ændringsforslaget og bifalder at grænsen for salg af alkohol sættes op til 18 år. Samtidig anbefaler DSR, at den forebyggende indsats samtidigt styrkes.

Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge   
Dansk Sygeplejeråd er enig i, at det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde mellem de sundhedsprofessionelle skal vægtes højt for at yde den nødvendige støtte og reducere den sociale ulighed i sundhed. Herudover har DSR en række speci­fikke bemærk­ninger.

Høring - Sundhedsstyrelsens udkast til ”Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder"
    
Dansk Sygeplejeråd bifalder, at kommunerne med disse retningslinjer får et redskab til godkendelse af alkoholbehandlingssteder, som er med til at sikre kvalitet i den offentlige alkoholbehandling ud fra et fagligt grundlag. 

Høring vedr. anvendelse af ækvivalerende grader og distinktionering for sundhedsfagligt personel udsendte i internationale operationer
.    
Dansk Sygeplejeråd ser mange positive elementer i initiativet, men gør opmærksom på det forhold, at for at undgå misforståelser om sygeplejerskernes kompetencer, bør alle danske sygeplejersker tilhøre officersgruppen.  

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed mm.    
Dansk Sygeplejeråd har en række bemærkninger til udkastet.   

Høring – Kontaktpunktmøde den 25.02.2010 vedr. om direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer    
Dansk Sygeplejeråd er grundlæggende positiv i forhold til udarbejdelsen af en brugervejledning i direktiv2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. 

Høring af Sundhedsstyrelsens nye vejledning: Vejledning om arbejdstøj inden for sundheds- og plejesektoren   
Dansk Sygeplejeråd er enig i vejledningens fokus, der vil være velegnet som grundlag for den enkelte institutions beklædningspolitik. Dansk Sygeplejeråd anbefaler, at tørklæder betragtes på lige fod med andet tilbehør som veste, sjælevarmere og bælter. 

Høring om Barnets Reform
   
Dansk Sygeplejeråd ser mange positive elementer i ændringsforslaget, men finder det bekymrende, at kravet om, at kommunalbestyrelsen skal oprette en tværfaglig gruppe, frafaldes. Netop arbejdet i den tværfaglige gruppe sikrede, at aktørerne kunne danne sig et helhedsbillede af barnet. 

Høring om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i idrætsforeninger m.v.   
Dansk Sygeplejeråd kan tilslutte sig ændringen af den nuværende bekendtgørelse om indhentelse af børneattest på Kulturministeriets område, således at der stilles krav om indhentelsen af børneattest i alle idrætsforeninger, forbund og andre foreninger.

Høring over forslag til lov om styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge    
Dansk Sygeplejeråds høringsvar indeholder en række specifikke bemærkninger til til forslag til lov om styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge samt forslag til lov om skærpelse af reaktionsmulighederne over for kriminalitetstruede børn og unge. 

Høring vedr. forslag til ændring af lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet mv. 
   
Dansk Sygeplejeråd finder overordnet set, at lovforslaget indeholder mange positive elementer, der imødekommer en række af de kritikpunkter, som Dansk Sygeplejeråd tidligere har fremført.

Høring om tvungen opfølgning efter udskrivning
   
Dansk Sygeplejeråd mener, at man med forslaget om tvungen opfølgning efter udskrivning overskrider en meget skelsættende grænse i den psykiatriske behandling. Dansk Sygeplejeråd mener ikke, at der på nuværende tidspunkt skal indføres en lovmæssig mulighed for tvungen opfølgning efter udskrivning. 

Høring om forslag til lov om ændring af sundhedsloven     
Dansk Sygeplejeråd har bemærkninger til hhv. Målret­ning af kontaktpersonordningen, elektroniske medicinoplysninger og Det Danske Vaccinationsregister 

2009

Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen   
Dansk Sygeplejeråds mener det er en forudsætning for et sundhedsvæsen i verdensklasse, at der er en national ramme for kvalitetsudvikling, herunder fastlæggelse af et nationalt kvalitetsniveau. Dansk Sygeplejeråd støtter derfor, at der nu også bliver mulighed for, at kommunerne indarbejder Den Danske Kvalitetsmodel i den kommunale sygepleje. 

Høring af rapporten ’Sundhedsfaglige opgaver i alarmeringsfasen' 
  
Sundhedsstyrelsen har sendt en rapport i høring om styrkelse af den sundhedsfaglige rådgivning i alarmeringsfasen 

Høring vedr. udkast til ”Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners brug af medhjælp til udførelse af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed” samt ”Vejledning om autoriserede sundhedspersoners brug af medhjælp til udførelse af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed og delegation af ikke forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed”  
Det er Dansk Sygeplejeråds opfattelse, at reguleringen af sundhedsfaglig virksomhed skal være klar, entydig og gennemsigtig. På en række felter lever det regelsæt, Sundhedsstyrelsen har sendt i høring, imidlertid ikke op til disse kriterier.

Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om specialuddannelse til sundhedsplejerske 
  
Dansk Sygeplejeråd finder, at bekendtgørelsen på vigtige felter er upræcis og mangelfuld og opfordrer til, at bekendtgørelsen tilrettes på baggrund af følgende bemærkninger.

Høringssvar til rapporten "Den akutte indsats i psykiatrien - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen"  
  
Et godt og væsentligt bud på den akutte organisering af den akutte indsats i psykiatrien 

Medicinspild
   
Dansk Sygeplejeråds høringssvar vedrørende forslag til initiativer til reduktion af medicinspild i Danmark   

 

2008

Den Danske Kvalitetsmodel - akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen   
Dansk Sygeplejeråd er af den grundholdning, at det kommunale sundhedsvæsen skal have samme betingelser som sygehusvæsenet, hvad angår kvalitet og patientsikkerhed. Derfor er det problematisk, at der ikke er truffet beslutning om, at det skal være obligatorisk for kommunerne at implementere akkrediteringsstandarderne, eller om de skal gennemgå en akkreditering.   
  
Høringssvar vedr. ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner    
Det er Dansk Sygeplejeråds klare opfattelse, at lovforslaget ikke bør vedtages i sin nuværende form. Hvis social- og sundhedsassistenterne skal autoriseres, er det afgørende, at autorisationsloven samtidig ændres, så sygeplejersker får et forbeholdt virksomhedsområde.    
 
Bilag til høringssvar vedr ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner    
Juraprofessor: Forbeholdt virksomhedsområde styrker patientsikkerheden. Professor i sundhedsret Mette Hartlev mener Autorisationsloven bør ændres. Sygeplejersker skal have et forbeholdt virksomhedsområde - det vil give bedre patientsikkerhed og højere kvalitet i sundhedsvæsenet.   
 
Høring om ændring af Sundhedsloven   
Ændringsforslaget betyder blandt andet, at patienterne får krav på en kontaktperson på sygehuset, at psykisk syge børn og unge får ventetidsgaranti på to måneder, at indberetning af utilsigtede hændelser udbredes til kommunerne, at sundhedsplejerskerne kan foretage ind- og udskolingsundersøgelser mm.  
 
2. høring af Den Danske Kvalitetsmodel   
Den Danske Kvalitetsmodel er blevet revideret  
 
Høring om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling    
Dansk Sygeplejeråd er grundlæggende enig i bekendtgørelsens og vejledningens intentioner om at sikre det ufødte bam, og har en række bemærkninger til vejledningen. 
 
Høring af resultat fra NBS 10 Forløbsbegreber under Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet   
Dansk Sygeplejeråds bemærkninger til udviklingen af begrebssystemer og definitioner inden for centrale sundhedsfaglige emneområder. 
 

2007 

Vejledning om blodtransfusion   
DSR finder, at vejledningen om blodtransfusion er grundig og overskuelig med et vigtigt og relevant formål. 
 
Høring om Informationssikkerhed – vejledning for sundhedsvæsenet   
Dansk Sygeplejeråds høringsvar indeholder en række specifikke bemærkninger til vejledningen, der skal iagttages for at opnå den nødvendige informationssikkerhed i sundhedsvæsenet. 
 
Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af sundhedsloven   
Vedr. Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab 
 
Høring om kommunale kvalitetsstandarder   
Dansk Sygeplejeråd er enig i, at der er et stort behov for, at det kommunale sundhedsvæsen får samme betingelser som sygehusvæsenet, hvad angår kvalitet og patientsikkerhed. Dansk Sygeplejeråd har imidlertid også nogle forslag til forbedringer. 
 
Beredskabsplanlægning for pandemisk influenza   
Dansk Sygeplejeråds høringssvar til Beredskabsstyrelsens vejledning til aktører uden for sundhedssektoren med ansvar for kritiske samfundsfunktioner. 
 
Høring om bekendtgørelse og vejledning om kosmetisk behandling   
Sundhedsstyrelsen har på baggrund af de indkomne høringssvar revideret både bekendtgørelsen og vejledningen om kosmetisk behandling 
 
Høring over udkast til bekendtgørelse om tilsyn på plejehjem og i plejeboliger m.v.   
Dansk Sygeplejeråd støtter på de fleste punkter indholdet i tilsynet, om end det bør tages i betragtning, at tilsynsmetoderne skal tilpasses en af de allersvageste grupper af borgere i det danske samfund. Dette burde fremgå tydeligere af bekendtgørelsen.
 
Høring om ’Strategiske udviklingsveje for EPJ’   
Dansk Sygeplejeråd er overordnet set positivt stillet over for rapporten ”Strategiske udviklingsveje for EPJ”, og peger på nogle områder i rapporten, der er af betydning for sygeplejersker. 
 
Høring vedrørende kvalitetsindikatorer for Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening   
Dansk Sygeplejeråd støtter op om initiativet til et landsdækkende screeningsprogram for brystkræft som et led i udmøntningen af Kræftplan.   
 
2. høring om ændring af bekendtgørelsen om elektronacceleratorer til patientbehandling   
Ansvaret for behandlingen på en person er blevet ændret til to personer, som DSR anbefalede i første høringssvar.   
 
Høring om Den Danske Kvalitetsmodel   
Den første version af Den Danske Kvalitetsmodel, som er i høring, indeholder en række perspektivrige elementer.  
 
Høring over forløbsprogram for kronisk sygdom – generisk model   
Dansk Sygeplejeråds svar om Sundhedsstyrelsens generisk model for forløbsprogrammer for store grupper med kronisk sygdom.  
 
Høring over udkast til bekendtgørelse om hjemmesygepleje   
DSR har kommenteret udkastet til bekendtgørelse om hjemmesygepleje. 
 
Høring over udkast til bekendtgørelse om Kvalifikationsnævnet    
og udkast til ændring af bekendtgørelse om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. 
 
Høringssvar til ændring af lov om Statens Uddannelsesstøtte    
Dansk Sygeplejeråd støtter, at de studerende med lovforslaget får lettet sine økonomiske udgifter, men gør opmærksom på, at støttens varighed ikke er i overensstemmelse med uddannelsernes varighed. 
 
Høring om ændring af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om elektronacceleratorer   
Mangel på strålekanoner og personale løses ikke ved sænke kvalitetskravene, hverken til uddannelse eller antallet af personer, som arbejder med og omkring strålebehandlingen. 
 
Sundhedsstyrelsens ’Gennemgang af akutberedskabet’   
DSRs kommentarer til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fremtidens akutberedskab 
 
Udkast til forløbsprogram for kronisk sygdom og høring vedr. udkast til forløbsprogram for diabetes   
Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til en model for forløbsprogrammer for kroniske sygdomme. 
 
Lov om røgfrie miljøer   
Sundhedskartellet ser positivt på lovinitiativet. Det er dog Sundhedskartellets opfattelse, at lovforslaget ikke er vidtrækkende nok. 
 
Høring om Indenrigs– og Sundhedsministeriets vejledning til Sundhedslovens § 119 stk. 1 og 2   
Efter Dansk Sygeplejeråds opfattelse bør vejledningen  til den kommunale forebyggelsesindsats præciseres på en række punkter, så der stilles klare og målbare krav til kommunernes varetagelse af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats.
 
Høring om forslag til Lov om ændring af sundhedsloven    
Dansk Sygeplejeråds høringssvar. (Tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling). 
 
Ændring af sundhedsloven (adgang til data i den elektroniske patientjournal)    
Efter Dansk Sygeplejeråds opfattelse vil forslaget i sin nuværende udformning medføre en lang række forringelser. Til Indenrigs- og sundhedsministeren (med kopi til medlemmerne af Folketingets Sundhedsudvalg).
 

2006 

DSRs høringssvar vedr. National strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet 2007–2011   
En arbejdsgruppe under det nationale råd for kvalitetsudvikling har udarbejdet forslag til en ny strategi. 
 
Efter vedtagelse af psykiatriloven sommeren 2006 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet sendt bekendtgørelser og vejledninger om forskellige elementer i psykiatriloven. 
 
DSRs høringssvar om udkast til ændring af sundhedsloven   
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har sendt et udkast til høring om ændring af sundhedsloven. Ændringerne handler primært om 1 måneds behandlingsgaranti, indhentning af data og elektroniske patientjournaler og Medicinprofilen. 
 
DSRs høringssvar om kosmetisk behandling   
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om kosmetisk behandling 
 
Udkast til ændring af vejledning om sociale tilbud til ældre    
Dansk Sygeplejeråd har enkelte bemærkninger til udkastet og forslag til ændring af vejledningen. 
 
Høring vedrørende udkast til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler   
Efter Dansk Sygeplejeråds opfattelse bør vejledningen udbygges og revideres på en række punkter, så den mere eksplicit afspejler de nye krav til sundhedsvæsenet, som Sundhedsloven rejser. 
 
Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om genoptræningsplaner   
Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus samt fælles høring over udkast til vejledning om træning i kommuner og regioner. 
 
Høring af forslag til Lov om friplejeboliger   
Det er Dansk Sygeplejeråds holdning, at et stærkt og velfungerende offentligt sundhedsvæsen er en forudsætning for åbenhed, demokratisk styring og tværgående, langsigtede prioriteringer, ligesom det er en garanti for, at sundhedsvæsenet er solidarisk og kan rumme både stærke og svage patienter og borger. Læs hele svaret herunder. 
 
Dansk Sygeplejeråd bifalder, at hjemmesygeplejen fremover får adgang til de Personlige Elektroniske Medicinprofiler, med de i ændringsforslaget nævnte data, og beføjelser til fremover at indberette bemærkninger om personens lægemiddelanvendelse til den Personlige Elektroniske Medicinprofil.
 
Høring af Dansk Beredskabsplan for Pandemisk Influenza
Beredskabsplanen redegør udførligt for det store beredskab, der skal sættes i værk i tilfælde af en pandemi, og den udmærker sig ved realistiske og tydelige anvisninger på behandling, diagnostik, karantæne, isolation, overvågning mv.
 
Høring over forslag til Lov om autorisation af sundhedspersoner og anden regulering af sundhedsfaglig virksomhed
Dansk Sygeplejeråds mener, at forslaget lider lovforslaget af en række væsentlig mangler
 

2005

Dansk Sygeplejeråds høringssvar vedr. forslag til Lov om CVU´er   
Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om CVU´er, lov om mellemlange videregående uddannelser og andre love på Undervisningsministeriets område som følge af kommunalreformen. 
 
Dansk Sygeplejeråds høringssvar vedr. Sundhedsloven
Danmark skal have et forebyggende og sammenhængende sundhedsvæsen i verdensklasse. 
 
Høringssvar vedr. forslag til ny sundhedsplejerskeuddannelse
DSR ser, at forslaget til den nye uddannelse sikrer en god overensstemmelse mellem uddannelsens mål, indhold og rammer jævnfør de krav som stilles for at kunne varetage de opgaver, som ligger indenfor sundhedsplejerskens virksomhedsområde
    

Lovforslag om ændring af psykiatriloven og retsplejeloven
Dansk Sygeplejeråd ser overordnet positivt på at en række bestemmelser i lovforslaget medvirker til at gøre loven klarere og til at styrke patienternes retstilling og retssikkerhed.

Forslag til ny specialuddannelse for sygeplejersker i kræftsygepleje
Loven indebærer blandt andet, at patientforløbene skal optimeres, og at der flyttes funktioner som specialiseret rehabilitering, genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse fra sygehusvæsenet til kommunerne.

Høring af udkast til bekendtgørelser om landsdækkende kliniske databaser
De kliniske kvalitetsdatabaser er et vigtigt element i den fremtidige danske kvalitetsmodel, hvorfor det er nødvendigt at sikre kvaliteten og styringen af databaserne, samt regelmæssig rapportering af resultaterne på den enkelte organisatoriske enhed.

Høring over lovforslag om offentliggørelse af klagesager på sundhedsområdet
Grundlæggende skal lovforslaget medvirke til at sikre en mere gennemsigtig sundhedssektor, hvor information om kvaliteten af den enkelte sundhedspersons faglige virksomhed bliver offentlig tilgængelig. Høringssvar-vedr-Bekendtgørelse-om-Lægemiddelstyrelsens-elektroniske-registrering.aspx

Publiceringsdato:
05. februar 2011
Ændringsdato:
24. juli 2013