Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
 

Love om ansættelse

På denne side finder du en kort beskrivelse af de mest relevante love for ansættelsesforhold. Dit ansættelsesforhold kan også være omfattet af overenskomst eller andre kollektive aftaler, der supplerer eller bygger oven på lovgivningen.
 • print
 • download
 • kontakt
 • Bookmark and Share
Ansættelsesbreve

Aftalen på det regionale og kommunale område

På det regionale og kommunale område er der indgået en kollektiv aftale om ansættelsesbrev, der træder i stedet for loven om ansættelsesbeviser.

Ansættelsesbrevet er det dokument /den aftale, der beskriver de vilkår, du og arbejdsgiveren indgår ved ansættelsen hos en arbejdsgiver. Hvis ansættelsesbrevet ikke er udfærdiget ved ansættelsens begyndelse, kan du eller tillidsrepræsentanten skriftligt anmode arbejdsgiveren om dette. Såfremt arbejdsgiver ikke inden 15 dage sørger for, at dit ansættelsesbrev er klar, bør DSR's lokale kreds inddrages i sagen.

Ansættelse i en basisstilling som sygeplejerske
Nedenstående omfatter sygeplejersker, der er ansat på arbejdspladser under regioner og kommuner.
 
Ansættelsesbrev
Ansættelsesbrevet er det dokument /den aftale, der beskriver de vilkår, du og arbejdsgiveren indgår ved ansættelsen hos en arbejdsgiver.
 
Hvis ansættelsesbrevet ikke er udfærdiget ved ansættelsens begyndelse, kan du eller tillidsrepræsentanten skriftligt anmode arbejdsgiveren om dette. 
 
Hvis arbejdsgiver ikke inden 15 dage, sørger for at dit ansættelsesbrev er klar, bør DSR's lokale kreds inddrages i sagen.
 
Krav til ansættelsesbrevets indhold

Dit ansættelsesbrev skal som minimum indeholde følgende:

 • Dit og arbejdsstedets navn.
 • Området/afdelingen, hvor du er ansat. Eventuelt vil det kunne fremgå, at du har indtil videre er tilknyttet et bestemt område.
 • Din stillingsbetegnelse (titel, rang, stilling eller jobkategori).
 • Hvornår du ansættes fra (dato og år).
 • Hvis du er ansættes i en tidsbegrænset periode fx i form af et vikariat, skal det ligeledes fremgå, hvilken periode der er tale om.
 • Din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.
 • Dine rettigheder vedr. ferie, opsigelsesvarsler, løn, grundløn, pension, udbetalingsdato for løn o.l. skal ligeledes fremgå i ansættelsesbrevet evt. med henvisning til de bestemmelser/aftaler rettighederne kommer fra.
 • Herudover kan dit ansættelsesbrev også indeholde andre bestemmelser f.eks. prøve-tidsansættelse, sygdom- og barselsregler, særlige tjenestetidsbestemmelser (f.eks. aften- nattjeneste).
 • Hvis der i øvrigt knytter sig særlige vilkår til stillingen, skal disse også fremgå af ansættelsesbrevet.

Underskriv ikke ansættelsesbrevet før følgende er opfyldt:

 • Sørg altid for at kende stillings- og funktionsbeskrivelsen for dit nye job, inden du accepterer.
 • Underskriv ikke ansættelsesbrevet før løn og vilkår før ansættelsen er aftalt med DSR.

 

Loven for dig der ansættes hos en privat arbejdsgiver

Reglerne om ansættelsesbrev er fastlagt i loven om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.
Loven finder anvendelse på ansættelsesforhold, hvis ansættelse sker på individuel kontrakt. På det overenskomstdækkede område kan lovens regler være suppleret/fraveget, jf. nedenfor. Loven fastlægger, at dit ansættelsesbevis skal oplysninger om væsentlige forhold, herunder:
 • Arbejdsgiverens navn og arbejdsstedets adresse
 • Din stilling/titel eller rang
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt og sluttidspunkt, hvis stillingen er tidsbegrænset
 • Den aftalte løn, herunder pligt til og honorering af overarbejde samt andre arbejdstidsbestemte tillæg
 • Den aftalte ugentlige/daglige arbejdstid og dennes placering samt tvungne ferie-/feriefridage
 • Opsigelsesvarsler samt aftale om evt. prøvetid
 • Andre væsentlige vilkår, såsom frihed ved løn under barselsorlov, barns sygdom, læge- og tandlægebesøg m.v.
Ret til en ekstra uges ferie – oven på ferielovens 5 uger – skal også forhandles og fremgår af den individuelle kontrakt.
Da ansættelse på individuel kontrakt sker i særlig grad for DSRs medlemmer inden for medicinal og medicotekniske virksomheder, kan væsentlige vilkår f.eks. bil ordning, mobiltelefon og vilkår for evt. hjemmearbejdsplads,
Ansættelseskontrakten skal udleveres senest 1 måned efter du er tiltrådt stillingen, men vi anbefaler, at du får den, før du eventuelt siger en anden stilling op.
Hvis du ikke har modtaget ansættelseskontrakten, før du tiltræder, skal du sikre dig dokumentation for, at der er indgået en ansættelsesaftale og til hvilken løn
 

 

Lov om virksomhedsoverdragelse (fusion, udlicitering, privatisering)

Loven om virksomhedsoverdragelse gælder, når din arbejdsplads fusionerer, bliver udliciteret eller privatiseret i kraft af aftale.

Fusion, udlicitering og privatisering - hvad så?
Nedenstående vejledning er målrettet ansatte i stat, regioner og kommuner.

Kontakt din kreds
Hvis der på din arbejdsplads indledes drøftelse om forestående fusion, udlicitering eller privatisering, bør du kontakte din kreds. Det er vigtigt at kredsen får den nødvendige orientering så tidligst som muligt.

Fusion
Ved fusion forstås, at to eller flere arbejdsgivere sammenlægges, eller at en eller flere arbejdsgivere ophører, mens en fortsætter efter at have fået overdraget samtlige rettigheder, forpligtelser og aktiver.

Udlicitering
Ved udlicitering forstås overdragelse af en opgave til/fra en ekstern leverandør, når opgaven forud har været i udbud.

Det overordnede produktions- og personaleansvar overføres til den eksterne leverandør, mens det overordnede beslutnings-, udformer- og finansierings-, kontrol- og opfølgningsansvar forbliver offentligt.

Ikke-udlicitering
Herunder hører fx organisatoriske ændringer og omstillinger, sammenlægning og adskillelse af driftsenheder og privatisering.

Privatisering
Der er tale om privatisering, hvis en offentlig virksomhed sælges til en privat arbejdsgiver. Ved privatisering overgår såvel produktions- og personaleansvar som de overordnede beslutnings-, udformer- og finansierings-, kontrol- og opfølgningsansvar.  Den offentlige virksomhed er således ikke længere på ingen måde ansvarlig for opgavens udførelse.

Underretningspligt
Forud for fusionen m.v. skal arbejdsgiveren i rimelig tid underrette lønmodtagernes repræsentanter om
1. årsagen til overdragelsen
2. overdragelsens juridiske, økonomiske og sociale følger for lønmodtagerne, og
3. evt. foranstaltninger for lønmodtagerne

Ansættelsesvilkår
Som udgangspunkt bevarer du dine individuelle løn- og ansættelsesvilkår.
Du er ansat i henhold til overenskomst, vil du bevare som minimum dine rettigheder i henhold til denne, indtil overenskomst udløber.

Overenskomst
Virksomheden kan selv vælge om den vil indtræde som part i den eksisterende (kommuna-le/regionale/statslige overenskomst) eller undlade at indtræde.

Hvis virksomheden indtræder i den eksisterende overenskomst, fortsætte de ansatte samt nyansatte på overenskomstvilkår som hidtil.

Hvis virksomheden ikke ønsker at indtræde i overenskomsten, er de ansatte individuelt sikret de vilkår, de blev ansat på, indtil den eksisterende overenskomst opsiges eller udløber.

Har virksomheden i forvejen en overenskomst med Dansk Sygeplejeråd vil nyansatte blive omfattet af denne overenskomst, og såfremt den samlet set er bedre end den overenskomst, allerede ansatte har fulgt, vil de også omfattes fra overdragelsestidspunktet.

Dansk Sygeplejeråd indgår overenskomsten med virksomheder, der ikke i forvejen er dækket af overenskomst med Dansk Sygeplejeråd.

Publiceringsdato:
22. december 2010
Ændringsdato:
30. januar 2014